Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury w 2015r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.17.15

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 28 stycznia 2015.

 

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Gierałtowice w dziedzinie kultury w 2015r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118) oraz uchwały Nr XLVI/341/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Z A R Z Ą D Z A M

 

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury, których realizacja odbędzie się w 2015 r.
  2. Regulamin otwartego konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

DOCregulamin konkursu- kultura.doc (52,50KB)

DOCwzór oferty.doc (123,50KB)

DOCzałącznik do oferty - oświadczenie.doc (25,50KB)

DOCZarządzenie-ogłoszenie.doc (26,50KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera