Zgłaszanie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w 2015 r."

Zgłaszanie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w 2015 r."
Załącznik do zarządzenia nr 0050.13.2014

Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 stycznia 2015 r.

 

 

Ogłoszenie WÓTA GMINY GIERAŁTOWICE

w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach
komisji konkursowej do opiniowania ofert
w
otwartym konkursie ofert na realizację zadaŃ PUBLICZNYCH

GMINY GIERAŁTOWICE w 2015 r.
 

 

§ 1. Komisja konkursowa jest powoływana przez Wójta Gminy Gierałtowice.

§ 2. Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

§ 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę organu lub organizacji wskazującej kandydata,
  2. wskazanie zadania, którego konkurs dotyczy
  3. imię i nazwisko kandydata
  4. informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata przydatnych do udziału w komisji,
  5. dane do kontaktu z kandydatem, w tym nr telefonu.

§ 4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez wskazanego kandydata oraz osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji, która go wskazuje. 

§ 5. Zgłoszenie należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2015 r. w w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks.Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera