Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015

Strona archiwalna

 

PO/p-7/2014
Gierałtowice: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015

Numer ogłoszenia: 315718 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015 obejmujące: a) odśnieżanie jezdni na całej szerokości, b) odśnieżanie poboczy, chodników oraz obiektów towarzyszących - zatok autobusowych i placów gminnych, c) usuwanie oblodzeń poprzez posypywanie materiałami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz 1960), odcinków dróg o spadkach powyżej 4%, skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej, przystanków autobusowych, niebezpiecznych łuków poziomych, d) zaopatrzenie się w materiały do posypywania dróg gminnych w ilości i sortymencie zapewniającej prawidłowe prowadzenie usług zimowego utrzymania dróg. Zamówienie udzielone będzie w następujących częściach: Część I Sołectwo Chudów: Łączna długość dróg wynosi 10 630 mb, powierzchnia placów ok. 1600 m2. Część II Sołectwo Gierałtowice: Łączna długość dróg wynosi 26 950 mb, powierzchnia placów ok. 2500 m2, długość chodników 400 mb. Część III Sołectwo Paniówki: Łączna długość dróg wynosi 13 110 mb, powierzchnia placów ok. 2300 m2. Część IV Sołectwo Przyszowice: Łączna długość dróg wynosi 18 830 mb, powierzchnia placów ok. 4200 m2, długość chodników 1250 mb Zamawiający informuje, że część dróg objętych zimowym utrzymaniem posiada jezdnię o szerokości od 3,0 m - 3,5m...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie ) przed terminem upływu składania wniosków przynajmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu usługi zimowego utrzymania dróg o długości minimalnej 5-ciu kilometrów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dysponowania następującym sprzętem w minimalnej liczbie podanej poniżej dla poszczególnych części zamówienia : Część I: Sołectwo Chudów: 1) ciągnik, koparka lub inny pojazd o podobnej dzielności terenowej z pługiem przednim o mocy minimalnej 45 kW i napędem, co najmniej na 2 osie - szt. 1. 2) sprzęt do posypywania - szt. 1, 3) sprzęt do załadunku - szt. 1. Część II: Sołectwo Gierałtowice: 1) ciągnik, koparka lub inny pojazd o podobnej dzielności terenowej z pługiem przednim o mocy minimalnej 45kW i napędem, co najmniej na 2 osie - szt. 3 2) sprzęt do posypywania - szt. 1, 3) sprzęt do załadunku - szt. 1. Część III: Sołectwo Paniówki: 1) ciągnik, koparka lub inny pojazd o podobnej dzielności terenowej z pługiem przednim o mocy minimalnej 45 kW i napędem, co najmniej na 2 osie - szt. 2. 2) sprzęt do posypywania - szt. 1, 3) sprzęt do załadunku - szt. 1. Część IV: Sołectwo Przyszowice: 1) ciągnik, koparka lub inny pojazd o podobnej dzielności terenowej z pługiem przednim o mocy minimalnej 45 kW i napędem, co najmniej na 2 osie - szt. 2, 2) sprzęt do posypywania - szt. 1, 3) sprzęt do załadunku - szt. 1. Wykaz sprzętu należy przedstawić tabelarycznie osobno dla każdej części zamówienia, z konkretnym wskazaniem której części zamówienia dotyczy. Opis niezbędnych informacji zawartych w wykazie to: 1.Nazwa sprzętu wraz z dokładnym oznaczeniem modelu, typu. 2.Rok produkcji 3.Moc określona w kilowatach.. 4.Ilość napędzanych osi 5.Forma dysponowania sprzętem. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (potencjałem technicznym) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (potencjału technicznego) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu, wymaganą na każdą część zamówienia na którą składa ofertę.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na kwotę co najmniej 100.000,00zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożenie wniosku wymaga formy pisemnej. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność , zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego złożenia na nim własnoręcznego podpisu. Wraz z wnioskiem, zachowania formy pisemnej wymagają wszystkie załączniki do wniosku. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum powinien zawierać upoważnienie każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika do ich reprezentowania. Na występowanie w imieniu konsorcjum muszą wyrazić zgodę wszyscy jego członkowie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

W związku z tym, że liczba wykonawców, którzy spełnią wymogi określone przez Zamawiającego w pkt III.3.2. może okazać się większa niż 5, których Zamawiający przewiduje zaprosić do złożenia oferty, ustala się następujący sposób dalszej oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: za każdą wykonaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę zimowego utrzymania dróg o długości 5 - 10 km, powyżej wymaganej minimalnej ilości , Zamawiający przyzna dodatkowo 1pkt, natomiast za każdą usługę zimowego utrzymania dróg o długości 10-20 km przyzna dodatkowo 2 pkt, a za każdą usługę powyżej 20 km przyzna dodatkowo 3 pkt . Zamawiający nie dopuszcza możliwości posiłkowania się zasobami należącymi do innych podmiotów w celu uzyskania lepszej pozycji w rankingu Wykonawców. Zgodnie z art. 51 ust. 1a ustawy Pzp o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków określonych w dodatkowej kwalifikacji. Jeżeli w wyniku klasyfikacji kilku wykonawców uzyska identyczną liczbę punktów i będzie klasyfikowało się na pozycji 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców sklasyfikowanych na pierwszych 5 pozycjach. Wykonawcę niezaproszonego do składania oferty traktuje się jak wykluczonego z postępowania

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych, pok. nr 203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015 w sołectwie Chudów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W sołectwie Chudów łączna długość dróg wynosi 10 630 mb, powierzchnia placów ok. 1600 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015 w sołectwie Gierałtowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W sołectwie Gierałtowice łączna długość dróg wynosi 26 950 mb, powierzchnia placów ok. 2500 m2, długość chodników 400 mb..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015 w sołectwie Paniówki..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W sołectwie Paniówki łączna długość dróg wynosi 13 110 mb, powierzchnia placów ok. 2300 m2..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2014/2015 w sołectwie Przyszowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W sołectwie Przyszowice łączna długość dróg wynosi 18 830 mb, powierzchnia placów ok. 4200 m2, długość chodników 1250 mb..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Kopia:
ISG a/a

 

PDFogloszenie_bzp.pdf (771,52KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera