Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Elementem Programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Projekt „Programu …” skierowany został do konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 29 sierpnia 2014 r. na adres e-mail: lub pisemnie na adres: Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Informacje o procesie tworzenia Programu oraz projekt ww. dokumentu wraz z jego prezentacją są dostępne na stronach BIP (http://bip.slaskie.pl w zakładce Konsultacje → Trwające →Program ochrony powietrza). Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności wyjaśnień zapisów „Programu ochrony powietrza…”, czy też wskazówek w realizacji wyznaczonych w „Programie …” działań proszę o kontakt z Wykonawcą dokumentu tj. ATMOTERM S.A. na adres mailowy lochno@atmoterm.pl

 

Wnioski i uwagi wniesione w rezultacie przeprowadzonej procedury konsultacji społecznych, po stwierdzeniu ich zasadności, zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji „Programu ochrony powietrza…”, która przedłożona zostanie celem akceptacji i uchwalenia Sejmikowi Województwa Śląskiego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera