Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.138.2014.

 

 REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

          GOŁĘBNIKI w GIERAŁTOWICACH          

 

I.ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Gierałtowice.

II. CEL KONKURSU

 1. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących Gołębniki z terenu gminy Gierałtowice.
 2. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni autor, który dostarczy nie mniej niż             2 i nie więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format odbitek nie może być mniejszy niż 148x210 mm (A5)  i nie większy niż 210 x 297 mm (A4).
 2. Prace należy przesyłać jako odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik do Regulaminu) i płytą CD zawierającą zdjęcia lub skany odbitek analogowych, zapisane w formacie jpg.                 (min. wymiar 1200 x 1600 pix).
 3. Każdy autor zgłasza się jako osoba indywidualna.
 4. Prace konkursowe powinny przedstawiać Gołębnik z terenu gminy Gierałtowice.
 5. Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • nazwę i miejsce fotografowanego obiektu,
 • tytuł zdjęcia
 • datę jego wykonania.

 

 1. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia  (załącznik nr 1)należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą.

(zabezpieczając przed uszkodzeniem) na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48 44-186 Gierałtowice, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny".

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób  niepełnoletnich stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

 1. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.
 2. W Konkursie nie mogą, wziąć udziału organizatorzy Konkursu (pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice) oraz członkowie ich rodzin, a także osoby biorące udział w pracach komisji konkursowej i członkowie ich rodzin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wymogów regulaminowych.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 4 sierpnia 2014 roku.
 2. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 5 października 2014 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

V. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody ufundowane przez organizatora:

 bony o wartości:

I nagroda 200 zł,

II nagroda 100 zł,

Ill nagroda 50 zł,

 1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gieraltowice.pl                     w terminie  do 20 października  2014 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

2. Nagrody zostaną wręczone w terminie wyznaczonym przez Organizatora (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowania telefonicznie lub drogą e – mailową).

3. Prace biorące udział w konkursie mogą zostać wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Gminy Gierałtowice

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

 1.  Wysłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie  z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.gieraltowice.pl lub  w materiałach promocyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie). Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.gieraltowice.pl (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.
 2.  Galeria konkursowa jest moderowana i Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania zdjęć naruszających prawa osób trzecich, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.
 4. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną                  i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność Urzędu Gminy Gierałtowice.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach w celach promujących konkurs (publikacja w prasie i telewizji, użycie na stronie internetowej gminy i portalach społecznościowych) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Urzędu Gminy, z zachowaniem autorskich praw osobistych.
 7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza, iż uczestnik:
 • zapoznał się z regulaminem Konkursu i zaakceptował jego warunki
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami).

 

8. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice
 • za pośrednictwem internetu na stronie: www.gieraltowice.pl

Do pobrania:

DOCRegulamin Konkursu Fotograficznego..doc (104,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera