Przeprowadzenie II ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenie wysokości wadium - 31.07.2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

      Nr 0050.142.2014 z dnia 31.07.2014r.

w sprawie:  przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego

 oraz  ustalenia wysokości wadium

        

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

§  art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.),

§  § 6 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336),

 • § 4 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

      Z A R Z Ą D Z A M

 

 § 1

Przeprowadzić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1808/331 o powierzchni 0.0988 ha i 1810/331 o powierzchni 0.1034 ha, karta mapy 5, położonych w obrębie ewidencyjnym Paniówki przy ulicy Leśnej, stanowiących własność Gminy Gierałtowice, zapisanych w księdze wieczystej nr GL1G/00074552/0 Sądu Rejonowego w Gliwicach.

§  2

 1. Cenę wywoławczą nieruchomości nr 1808/331 opisanej w § 1 obniżyć z kwoty 123 500 zł na kwotę 98 800 zł.
 2. Cenę wywoławczą nieruchomości nr 1810/331 opisanej w § 1 obniżyć z kwoty 129 200 zł na kwotę 103 360 zł.

 

§  3

 1. Ustala się wadium do przetargu na każdą nieruchomość opisaną w § 1 po 10 000 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach: Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

 

 § 4

 1. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

    Nr 0050.142.2014  z dnia 31.07.2014r.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Gierałtowice, położonych w obrębie ewidencyjnym Paniówki przy  ulicy  Leśnej, karta mapy 5, nr jednostki rejestrowej G1148 dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00074552/0, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1.         1808/331 o pow. 0.0988 ha

cena wywoławcza – 98 800 zł

wadium - 10 000 zł

2.         1810/331 o pow. 0.1034 ha

cena wywoławcza – 103 360 zł

wadium - 10 000 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice sytuuje nieruchomość w terenach jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej – symbol terenu w planie MU.

 

Przetargi odbędą się w dniu 18 września 2014 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48a:

godz. 10.00 dla nieruchomości nr 1808/331

godz. 11.00 dla nieruchomości nr 1810/331

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w pieniądzu do dnia 13.09.2014r. z podaniem tytułu wpłaty, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018

 

Opis nieruchomości:

 1. Działka nr 1808/331 nieogrodzona, obecnie teren zielony, lekko podniesiony w stosunku do drogi, kształt działki nieregularny. Od strony północnej nieruchomość graniczy z terenami mieszkaniowymi (obecnie to tereny zielone) a od południa z zabudową mieszkaniową i terenami leśnymi. Bezpośrednio przy granicy południowej znajduje się nowo wybudowana przepompownia ścieków (teren ogrodzony i oświetlony) oraz będzie wybudowana stacja trafo. Dojazd do działki od ul. Leśnej przez działkę nr 1813/331, która została wydzielona jako droga wewnętrzna, obecnie nieutwardzona. Ul. Leśna charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i gaz w ul. Leśnej. W drodze wewnętrznej nr  1813/331 wykonane jest boczne odejście kanalizacji sanitarnej zakończone studnią S05/11.1. Podłączenie do kanalizacji uzależnione jest od wykonania przez PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach fragmentu kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do działki.
 2. Działka nr 1810/331 nieogrodzona, obecnie teren zielony, lekko podniesiony w stosunku do drogi. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Od strony północnej nieruchomość graniczy z terenami mieszkaniowymi (obecnie to tereny zielone) a od południa z zabudową mieszkaniową i terenami leśnymi. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Leśnej, która        charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i gaz w ul. Leśnej. W drodze wewnętrznej nr 1813/331 wykonane jest boczne odejście kanalizacji sanitarnej zakończone studnią S05/11.1. Podłączenie do kanalizacji uzależnione jest od wykonania przez PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach fragmentu kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni do działki.

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.). 

 

 

Osoba ustalona jako nabywca:

 • jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,
 • ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

 

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48a, pok. 114, tel. 32 30 11 364.

 

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 04.06.2014r.

Gierałtowice, dnia 31.07.2014r.

 

 

 

 

PDFogłoszenie.pdf (128,92KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera