Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.101.2014           

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za rok 2013

           

Działając na podstawie przepisów:

- art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

 

zarządzam

 

§ 1

Umieścić na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.gieraltowice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice informację o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1                 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.101.2014

                                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                                              z dnia 27 maja 2014r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Gminy Gierałtowice za rok 2013

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

41.971.464,76

42.321.245,07

100,83

A1. Dochody bieżące

39.477.207,76

40.023.620,22

101,38

A2. Dochody majątkowe

2.494.257,00

2.297.624,85

92,12

B. Wydatki

46.148.889,76

42.561.463,04

92,23

B1. Wydatki bieżące

38.533.615,76

35.535.373,29

92,22

B2. Wydatki majątkowe

7.615.274,00

7.026.089,75

92,26

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

-4.177.425,00

-240.217,97

x

D. Wymagalne zobowiązania

x

0,00

x

D1. Wymagalne zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

x

0,00

x

D2. Wymagalne zobowiązania uznane za bezsporne

x

0,00

x

 

 

 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

1.697.336,64

1.715.617,17

101,08

B. Wydatki

2.025.533,41

1.940.692,23

95,81

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2013

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

3.699,99

93.644,27

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie podmiotów

Poręczenie zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” w kwocie 22.821.898,70 zł na okres od 28.05.2010r.  do 31.05.2028r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł                         w roku 2013

 

Dudek Kamila, Jabłoński Marcin – umorzenie – kwota 1.102,20 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Gmina Gierałtowice – umorzenie – kwota 835,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Kostrz Andrzej – rozłożenie spłaty na raty

Pilny Marcin – umorzenie – kwota 1.412,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013

 

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1

2

3

RSP „Przełom”

Bonk Jadwiga

Czapelka Andrzej

Dudło Anna i Leszek

x

 

 

 

 

 

Gabor Agnieszka

Gemander Henryk

Jojko Robert

Kłosek Ewelina

Kostka Grzegorz

Kostrz Andrzej

Majewska Agata

Malcherek Michał

Malcherek Leon

Małecka Aleksandra

Matula Franciszek

Mrozek Maria

Mryka Danuta

 

 

Nieradzik Eugeniusz

Nieradzik Stefan

Organiściok Marek

Osuch Maria

Paszek Jerzy

Pilny Józef

Pilny Marcin

Połap Michał

Rajca Dorota

Rusin Krzysztof

Smołka Bożena i Marek

Spyra Zygmunt

Swoboda Robert

Szczepański Jarosław

Szolc Bernard

Szolc Franciszek

Szolc Konrad

Szołtysek Stefan

Tomula Stefania

Ullmann Ireneusz

Wałach Bogdan

Widuch Józef

Wolnik Arkadiusz

Woźnica Grzegorz

Wuzik Katarzyna

Zaremba Justyna

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera