Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 26 maja 2014 r. o godzinie 17.00

Biuro Rady Gminy

tel. 032 30 11 305; 0 697-776-228

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy:

Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2014r. o godzinie 1700 w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach ul. Szkolna 4, odbędzie się sesja Rady Gminy Gierałtowice.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.04.2014r.plik do pobrania PDFProtokół_24_04_2014.pdf (703,24KB)

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2013 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice

a)         rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2013 rok

b)         rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gierałtowice za 2013 rok

c)         zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

d)        zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gierałtowice

e)         zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

f)         zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gierałtowice za  2013 rok

g)         dyskusja

h)         projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gierałtowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2013 rok (Druk 34/2014) plik do pobraniaPDFDruk 34 zatwierdzenie sprawozdania.pdf (31,15KB)

i)          projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice za 2013 rok (Druk 35/2014) plik do pobraniaPDFDruk_35_absolutorium za 2013.pdf (35,74KB)

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a)         w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk 36/2014). plik do pobraniaPDFDruk_36_zmiana WPF.pdf (111,81KB)

b)         w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok (Druk 37/2014) plik do pobraniaPDFDruk_37 zmiana budżetu.pdf (478,59KB)

 

c)         w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg ( Druk 38/2014). plik do pobraniaPDFDruk_38_ ulgi cywilnoprawne.pdf (186,72KB)

d)        w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Druk 33/2014). plik do pobraniaPDFDruk_33_skarga.pdf (148,19KB)

e)         w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Druk 39/2014). plik do pobraniaPDFDruk_39_zwolnienia od podatku.pdf (98,71KB)

f)         w sprawie zaliczenia łączników nr 1,2,3 ulic Ks.Roboty i Karola Miarki w Gierałtowicach do kategorii dróg gminnych (Druk 32/2014). plik do pobraniaPDFDruk_32_zaliczenie łączników.pdf (829,50KB)

g)         w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach( Druk 40/2014). plik do pobraniaPDFDruk_40_udziały PGK.pdf (25,22KB)

h)         w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w  ramach projektu  pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”( Druk 41/2014). plik do pobraniaPDFDruk_41_PIAPy.pdf (33,96KB)

i)          w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gierałtowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( Druk 42/2014) plik do pobraniaPDFDruk_42_g. niskoemisyjna.pdf (31,27KB)

j)          w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w  Katowicach(Druk 43/2014). plik do pobraniaPDFDruk_43_zmiana statutu KZK GOP.pdf (35,68KB)

k)         w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu |Gliwickiego na realizację zadania pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”(Druk44/2014). plik do pobraniaPDFDruk_44_turystyka rowerowa.pdf (29,91KB)

Sprawy sołectw, informacje sołtysów

Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

Zamknięcie sesji.

 

Podpisał

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera