Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.73.2014

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku
 

Działając na podstawie przepisów:

- art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam

§1

Umieścić na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.gieraltowice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice informację o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.73.2014

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2014 roku

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

40.840.773,00

13.258.872,69

32,46

A1. Dochody bieżące

39.540.773,00

12.785.225,89

32,33

A2. Dochody majątkowe

1.300.000,00

473.646,80

36,43

B. Wydatki

44.334.071,00

10.304.949,29

23,24

B1. Wydatki bieżące

39.540.586,00

9.235.916,20

23,36

B2. Wydatki majątkowe

4.793.485,00

1.069.033,09

22,30

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 3.493.298,00

2.953.923,40

x

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2014 roku

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera