Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2014 r.

Biuro Rady Gminy

tel. 032 30 11 305; 0 697-776-228

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy:

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2014r. o godzinie 1700 w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach ul. Szkolna 4, odbędzie się sesja Rady Gminy Gierałtowice.

 

Porządek sesji jest następujący:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.02.2014r.

plik do pobrania: DOCProtokół_sesji_39_13.02.2014.doc (267,50KB)

 

4) Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

5) Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym:

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk 21 /2014)

plik do pobrania: PDFDruk21.2014 zmiana WPF.pdf (91,43KB)

 

b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2014 rok (Druk 22 /2014)

plik do pobrania:  PDFDruk22.2014 zmiana budżetu na 2014.pdf (339,40KB)

 

c) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki (Druk 23/2014).

plik do pobrania: PDFDruk23.2014 fundusz sołecki.pdf (23,66KB)

 

d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Druk 17/2014).

plik do pobrania: PDFDruk 17.2014 podwyższenie kryterium dochodowego.pdf (74,06KB)

 

e) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Druk 18/2014).

plik do pobrania: PDFDruk18.2014 zwrot wydatków dożywianie.pdf (84,13KB)

 

f) w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Druk 19/2014).

plik do pobrania: PDFDruk19.2014Program -Pomoc gminy dożywianie.pdf (128,39KB)

 

g) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Druk 20/2014)

plik do pobrania: PDFDruk20.2014 wymiar godzin zajeć nauczyciele.pdf (42,66KB)

 

7) Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

8) Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

9) Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

10) Zamknięcie sesji.

 

Podpisał

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera