Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 2014r.

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie Nr 0050.27.14
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 24 lutego 2014r.

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Gierałtowice z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 2014r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.tj. Dz.U. z 2013r., poz.594), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XXXVII/276/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014rok., uchwały Nr XXXIX/297/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Z A R Z Ą D Z A M

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy,  których realizacja odbędzie się w 2014r.
  2. Regulamin otwartego konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

DOCregulami konkursu.doc (54,00KB)

DOCwzór oferty.doc (113,00KB)

DOCzałącznik do oferty - oświadczenie.doc (25,50KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera