Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Jednak samo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest wystarczające.

Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Mówiąc w skrócie, aby były one regularnie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gierałtowice znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Odbiór trzeba udokumentować!

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych. 

Jednakże w przypadku możliwości technicznej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, takie przyłączenie jest obowiązkowe.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera