Nabór na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

OŁGOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 2. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

                            ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice

 1. Wymagania niezbędne :
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe –preferowane administracyjne,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych ,  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o systemie oświaty, ustawa prawo energetyczne,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Biegła obsługa komputera ( pakiet OFFICE) oraz Internetu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych ( program AMAZIS , NEMEZIS  do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego )
 • Mile widziany przynajmniej  0,5-roczny staż pracy w świadczeniach rodzinnych , w funduszu alimentacyjnym, stypendiach, dodatkach mieszkaniowych .
 • Preferowane ukończone szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych ,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ;
 • Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych ,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium, dodatków mieszkaniowych  oraz dodatków energetycznych ;
 • Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendium, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ;
 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,
 • Obsługa programów komputerowych świadczeń rodzinnych i funduszu   alimentacyjnego,
 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych
 • Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Obsługa monitora ekranowego do 4 godzin dziennie,
 • Stanowisko znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym na I piętrze z możliwością korzystania z windy i podjazdu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy,
 • Kserokopie zaświadczeń  potwierdzających(ewentualne) dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta
 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 • Oświadczenie o następującej treści „Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie Biuletynie Informacji Publicznej  moich danych osobowych „

 

 1. Warunki zatrudnienia:    

Umowa o pracę na czas określony

 

 1. Termin  i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do środy  od 7.00 do 15.00, w czwartek od 07:00 do 17:00 oraz piątek od 7:00-13:00  lub przesłać pocztą na adres: kierownik@ops.gieraltowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach „ w terminie do 19.02.2014 r do godziny 15:00 (decyduje data wpływu oferty do OPS w Gierałtowicach ).

 

Informacja dodatkowa :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

Dodatkowych informacji o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu (32) 4400526

Aplikacje które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gierałtowicach, na stronach BIP Urzędu  Gminy Gierałtowice.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera