Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.12.14

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 23 stycznia 2014r.

 

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.tj. Dz.U. z 2013r., poz.594), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XXXVII/276/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014rok.

zarządzam

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, których realizacja odbędzie się w 2014r.
  2. Regulamin otwartego konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Do pobrania:

DOCregulamin konkursu- sport.doc (51,00KB)

DOCwzór oferty.doc (123,50KB)

DOCzałącznik do oferty - oświadczenie.doc (25,50KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera