Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2014 roku

Strona archiwalna

 

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2014 roku

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Gierałtowice przypominamy, iż w 2014 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadają na:

I rata – 17 marca

II rata – 15 maja

III rata – 15 września

IV rata – 17 listopada

Wpłat podatków można dokonywać:

  • u sołtysów do dnia terminu płatności;
  • w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, czynnej:

poniedziałek   od    730    do  1300 ,

       wtorek, środa  od  1100    do  1430 ,

       czwartek         od  1100     do  1630 ,

       piątek              NIECZYNNE

Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.

Podatek można również wpłacać:

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice wskazany indywidualnie na każdej na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2014 roku

Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:

Gmina Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład:

„kod płatnika : 1234, nr obiektu : NF/11, I rata”

gdzie oznaczenia „kod płatnika” i „nr obiektu”

można odnaleźć na decyzji podatkowej.

 

W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2014 rok zostanie ustalona na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się w połowie lutego. Uprasza się o umożliwienie doręczenia decyzji. Doręczenie decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.

Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, niezwłocznie należy poinformować o tym Referat Podatków
i Opłat Lokalnych UG Gierałtowice.

 

Podatek od środków transportowych.

Ponadto przypomina się o obowiązku złożenia do 17 lutego 2014 roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji

I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest, również bez wezwania, do 15 września 2014 roku.

 

Przedmioty opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

•samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

•ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

•przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z pojazdem silnikowym od 7 ton

•autobusy

Opodatkowaniu nie podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym stawek podatkowych, jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

 

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104,
w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do  piątku, w czwartki do 17.00.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

  • 032- 30 11 322 Kierownik Referatu;
  • 032- 30 11 308 wymiar podatków – sołectwa: Gierałtowice, Paniówki,  środki transportowe;
  • 032- 30 11 323 wymiar podatków – sołectwa: Przyszowice, Chudów;
  • 032- 30 11 324 księgowość podatków i księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • 032- 30 11 327 Kasa.

 

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE GIERAŁTOWICE W 2014 ROKU

Budynki mieszkalne lub ich części

0,74 zł/m2

Piwnice w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże wolnostojące

7,53 zł/m2

Garaże w budynkach gospodarczych

7,53 zł/m2

Budynki gospodarcze

7,53 zł/m2

Budynki pozostałe

7,53 zł/m2

Budynki związane z działalnością gospodarczą, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

22,16 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł/m2

Budowle

2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

0,01% wartości

Grunty pozostałe

0,44 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł/m2

Grunty pod jeziorami

4,56 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

173,20 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

346,40 zł/ha

Lasy

37,6310 zł/ha

Lasy ochronne oraz wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

18,8155 zł/ha

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera