Protokół z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok"

 

PROTOKÓŁ

z dnia 18 listopada 2013r.

z przebiegu konsultacji projektu

„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014rok”

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach 30 października 2013r. – 14 listopada 2013r. przeprowadził konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014rok”

 

Zgonie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, program umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz  Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do Programu nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera