Nabór na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gierałtowicach ogłasza nabór

NA ZASTĘPSTWO

NA STANOWISKO

Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie wyższe –preferowane administracyjne
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2. Wymagania dodatkowe :

 • Znajomość obsługi systemów informatycznych (Pakiet MS Office, program AMAZIS , NEMEZIS do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego )
 • Preferowane ukończone szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,
 • Obsługa programów komputerowych świadczeń rodzinnych i funduszu   alimentacyjnego,
 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjneg

4. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. księgowości,
 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających 0,5-roczny staż pracy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

5. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do środy  od 7.00 do 15.00, w czwartek od 07:00 do 17:00 oraz piątek od 7:00-13:00  lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w terminie do 17.10.2013 r. do godziny 17;00 (decyduje data wpływu oferty do OPS w Gierałtowicach ).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gierałtowicach, na stronach BIP Urzędu  Gminy Gierałtowice.

 

                                       

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera