Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 228168-2013 z dnia 2013-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie boiska LKS Jedność 32 Przyszowice w Przyszowicach do wymogów IV ligi polegający między innymi na: -budowie trybuny dla kibiców drużyn przyjezdnych, - wykonaniu ogrodzenia systemowego trybuny...
Termin składania ofert: 2013-06-21


PO/p-8/2013
Gierałtowice: Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach

Numer ogłoszenia: 383234 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228168 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie boiska LKS Jedność 32 Przyszowice w Przyszowicach do wymogów IV ligi polegający między innymi na: -budowie trybuny dla kibiców drużyn przyjezdnych, - wykonaniu ogrodzenia systemowego trybuny kibiców drużyn przyjezdnych długości (ok. 70mb) wraz z wykonanim furtek, -wykonaniu ogrodzenia z siatki powlekanej (ok. 25mb) wydzielającego dojście kibiców do trybuny wraz z bramą wjazdową, -wykonaniu elementów małej architektury -schodów terenowych z kostki betonowej, palisad betonowych , - zabudowaniu trzech budek kasowych systemowych, - wykonaniu instalacji nagłośnienia boiska...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.24-2, 45.11.10.00-8, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.32.00.00-6, 45.34.20.00-6, 45.42.11.48-3, 45.42.11.60-3, 45.23.32.22-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZUBIT sp. z o.o., ul. Okrężna 5, 44-100 Gliwice,, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149180,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 123094,96
  • Oferta z najniższą ceną: 123094,96 / Oferta z najwyższą ceną: 123094,96
  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera