Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Remont nawierzchni i poboczy ul. Morcinka w Przyszowicach.

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 323338-2013 z dnia 2013-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi ul. Morcinka w Przyszowicach w km 0+193 do 0+511 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010r., polegający na wykonaniu korytowania, wykonaniu mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża,...
Termin składania ofert: 2013-08-19


PO/p-12/2013
Gierałtowice: Remont nawierzchni i poboczy ul. Morcinka w Przyszowicach

Numer ogłoszenia: 380004 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323338 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni i poboczy ul. Morcinka w Przyszowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi ul. Morcinka w Przyszowicach w km 0+193 do 0+511 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010r., polegający na wykonaniu korytowania, wykonaniu mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonaniu nawierzchni konstrukcji drogi o szerokości 3,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm (pow.ok.1185 m2) oraz wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • 1.Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski -Lider Konsorcjum , Miodowa 5, 42-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
  • Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania, ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115979,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69014,98
  • Oferta z najniższą ceną: 69014,98 / Oferta z najwyższą ceną: 78098,79
  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera