Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257980-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych polegających między innymi na oczyszczeniu z namułu dna rowów i przepustów, wykoszeniu porostów i gęstych traw ze skarp oraz formowaniu skarp i...
Termin składania ofert: 2013-07-11


PO/p-9/2013
Gierałtowice: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice

Numer ogłoszenia: 358404 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257980 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych polegających między innymi na oczyszczeniu z namułu dna rowów i przepustów, wykoszeniu porostów i gęstych traw ze skarp oraz formowaniu skarp i naprawie opasek z kiszki faszynowej. Zakres robót obejmuje wykonanie konserwacji rowu O-3 o długości 1340 mb w sołectwie Chudów, rowu Gierałtowickiego o długości 200 mb, rowu Bujakowskiego o długości 430 mb w sołectwie Gierałtowice, rowu P-9 o długości 215 mb, rowu P-5 o długości 390 mb, rowu P-5b o długości 115 mb, rowu P-5a o długości 230 mb w sołectwie Paniówki, rowu Ch-2 o długości 660 mb, rowu Cienka stare koryto o długości 1742 mb w sołectwie Przyszowice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.60.00-3, 45.24.64.00-7, 77.31.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. AQUA S. C. Jerzy, Radosław Juźwin, ul. Gen. Ch. De Gaulle a 8, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197974,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89800,05
  • Oferta z najniższą ceną: 89800,05 / Oferta z najwyższą ceną: 104550,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera