Wybór formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.137.2013 z dnia 26.08.2013r.

 

 w sprawie: wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium

 

 

 

Na podstawie :

art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594),  art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/252/13 z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości, oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

    Z A R Z Ą D Z A M

 

§ 1

Sprzedać w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 928/15 o powierzchni 0.1903 ha i 932/15 o powierzchni 0.1327 ha, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, zapisane w księdze wieczystej GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz działkę nr 930/15 o powierzchni 0.1152 ha, stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, zapisaną w księdze wieczystej GL1G/00037753/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Paniówki przy ulicy Karola Darwina.

 

§ 2

Ustala się wadium do przetargu na nieruchomość opisaną w § 1 na kwotę - 49 000 zł

płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

 

§ 3

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

    Nr 0050.137.2013 z dnia 26.08.2013r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:   928/15 o powierzchni 0.1903 ha i 932/15 o powierzchni 0.1327 ha, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, zapisane w księdze wieczystej GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz działkę nr 930/15 o powierzchni 0.1152 ha, stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, zapisaną w księdze wieczystej GL1G/00037753/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Paniówki przy ulicy

 Karola Darwina, oznaczenie jednostki rejestrowej G1046, karta mapy 5.

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice sytuuje nieruchomości w terenach usług i działalności gospodarczych – symbol terenu w planie UDG i terenach drogi powiatowej – ul. Darwina, z dopuszczeniem przebudowy do klasy ulicy zbiorczej Z1/2. Szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m.

Cena wywoławcza: 484 100 zł

§  Wadium:  49 000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, teren równy, lekko wznoszący się w stronę południową.  Kształt każdej z działek regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. W ulicy K. Darwina znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium do dnia 30.10.2013r. z podaniem tytułu wpłaty, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018.

Przed otwarciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. 

Przetarg rozpocznie się w dniu 5 listopada 2013r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy Wójt Gminy Gierałtowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Osoba ustalona jako nabywca jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości  jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach, pokój 114 lub pod nr tel. 32 30 11 364.

Gierałtowice, dnia 26.08.2013r. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera