Wyprawka szkolna 2013

  

WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

– informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

(Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818)

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)    uczniom klasy: II, III, V szkoły podstawowej, II, III, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, II liceum plastycznego, II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),

2)    uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

3)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

4)    uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

KLASA

dofinansowanie zakupu podręczników  
z wyłączeniem uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoła podstawowa:

klasa I

klasa II

klasa III

klasa V

 

2. Szkoły ponadgimnazjalne:

klasa II LO

klasa II technikum

klasa II zasadniczej szkoły zawodowej

 

3. Szkoły artystyczne:

klasa I, II, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

klasa V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

klasa II ogólnokształcącej szkoły baletowej

klasa V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

klasa V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

klasa II liceum plastycznego

klasa VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

 

do kwoty 225 zł

do kwoty 225 zł

do kwoty 225 zł

do kwoty 325 zł

 

 

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

do kwoty 390 zł

 

 

do kwoty 225 zł

 

do kwoty 325 zł

 

do kwoty 325 zł

do kwoty 445 zł

 

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

 

Dofinansowanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 225 zł

 

2. Uczniowie:

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

do kwoty 225 zł

 

 

3 Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub

klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części

podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

 

4. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI

szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 325 zł

5. Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

6. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: gimnazjum, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III ogólnokształcącej szkoły

sztuk pięknych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

niekorzystający z podręczników

przeznaczonych do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 350 zł

7. Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: gimnazjum, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III ogólnokształcącej szkoły

sztuk pięknych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych

do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

 

do kwoty 607 zł

8. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: zasadniczej szkoły zawodowej.

  

do kwoty 390 zł

9. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: liceum ogólnokształcącego, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas III liceum profilowanego, technikum oraz klas III technikum uzupełniającego.

 

do kwoty 445 zł

 

 

PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

1.    Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.    Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń
od 1 września 2013 r., w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

3.    Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – można złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

4.    Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

  1. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje ją Wójtowi Gminy.

6.    Po otrzymaniu listy uczniów Wójt Gminy  przekazuje dyrektorom szkół informacje:

- o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczył kryterium dochodowego,

- o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania ze względu na przekroczone kryterium dochodowe i trudną sytuację życiową. Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

  1. Wójt Gminy przekazuje przyznane środki na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną
    z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów dydaktycznych, na rachunek bankowy szkoły.

8.    Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów dydaktycznych, do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury VAT,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

. Wnioski do szkół należy składać do 5 września 2013 roku.

 

Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie:

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera