Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach.

Strona archiwalna

 

ISG .271.1.8.2013                                                                                  Gierałtowice, dnia 09.08.2013r.

PO/p-8/2013                                                                       

                     

 

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                     

                  dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach”,

Nr rej. PO/p-8/2013 wybrana została oferta złożona przez:

 

ZUBIT sp. z o.o.

44-100 Gliwice,

ul. Okrężna 5

 

Cena oferty brutto wynosi: 123 094,96 zł 

(słownie : sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery zł 96 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

ZUBIT sp. z o.o.

44-100 Gliwice,

ul. Okrężna 5

 

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 12.08.2013r.

 

 

 

Do pobrania: Ogłoszenie

 

 

Kopia :
ISG a/a
Otrzymują:
1. ZUBIT sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 5

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera