Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220828-2013 z dnia 2013-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego kruszywem dróg o nawierzchni tłuczniowej których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice. Szacunkowa ilość kruszywa przeznaczonego do wykonania przedmiotowego remontu cząstkowego...
Termin składania ofert: 2013-06-17


PO/p-6/2013
Gierałtowice: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice

Numer ogłoszenia: 315556 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220828 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego kruszywem dróg o nawierzchni tłuczniowej których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice. Szacunkowa ilość kruszywa przeznaczonego do wykonania przedmiotowego remontu cząstkowego wynosi 300 Mg (ton)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GEOINVEST Krzysztof Gajdzik, Ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188419,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24354,00
  • Oferta z najniższą ceną: 24354,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24354,00
  • Waluta: PLN.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera