Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie.

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220408-2013 z dnia 2013-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie o długości 375 mb polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej, istniejących zjazdów, regulacji wysokościowej studzienek...
Termin składania ofert: 2013-06-17


PO/p-5/2013
Gierałtowice: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie

Numer ogłoszenia: 315420 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220408 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie o długości 375 mb polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej, istniejących zjazdów, regulacji wysokościowej studzienek kanalizacji oraz zaworów wodociągowych, wykonaniu mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 5 cm - 1605 m2 oraz warstwa ścieralna gr. 5 cm - 1529 m2), wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonaniu poboczy z kruszywa...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GEOINVEST Krzysztof Gajdzik, Ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273201,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 189294,60
  • Oferta z najniższą ceną: 189294,60 / Oferta z najwyższą ceną: 273060,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera