Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: studium
znaleziono plików: 31 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 99

 • Posiedzenie Komisji rolnictwa, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 15.09.2020 r., II część posiedzenia 29.09.2020 r.
  ... Dyskusja nad założeniami do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 1.
  ... Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ......   NAZWA: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
  ... Strategicznego studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu ...... o pracach nad tworzeniem Strategicznego studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu ...
 • Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
  ... Strategicznego studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu ...... o pracach nad tworzeniem Strategicznego studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu ...
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019.
  ... Gmina Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ...
 • Informacja o Konsultacjach CPK dot. dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
  ... Strategiczne studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu ...
 • Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 30.01.2020 r.
  ...   Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... W studium działka stanowi obszary rolne-symbol terenu ...... W studium działka stanowi obszary rolne-symbol terenu ...
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019
  ... na wykonanie zadania : „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... wyboru wykonawcy zadania : „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”.
  ... z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice".
  ... Gmina Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ...... których przedmiotem było sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... życie, spośród których: a) Co najmniej jedno studium zostało wykonane dla gminy, w granicach ...... co najmniej 30 km2; b)Co najmniej jedno studium zostało wykonane dla gminy, w granicach ...... składania ofert, opracowania pod nazwą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... liczonych względem terminu składania ofert, studium dla obszaru całej gminy o powierzchni nie ...... liczonych względem terminu składania ofert, studium dla obszaru całej gminy o powierzchni nie ...... tego typu sporządzonych do projektów studium o powierzchni nie mniejszej niż 30 km2 każdy, ...... ofert; UWAGA: określenie sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... obejmuje również sporządzenie zmiany studium dla obszaru całej gminy – w pełnym zakresie ...... lub negatywnego zaopiniowania projektu studium i konieczności doprowadzenia do uzyskania ...... wynikająca z wprowadzenia zmian do projektu studium w związku z rozpatrzeniem uwag przez Wójta ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do ...... studium, a także na skutek prawomocnego ...
 • Wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
 • Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”.
  ...     studium Sp. ...
 • Unieważnienie postępowania "Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  ... opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Zapytanie ofertowe na Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  ... opracowania ekofizjograficznego do projektu studium uwarunkowań  i kierunków ...... Opracowania ekofizjograficznego do projektu studium uwarunkowań  i kierunków ...... opracowania ekofizjograficznego do projektu studium uwarunkowań  i kierunków ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera