Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: studium
Znaleziono plików: 46 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 129
 • Uchwała Nr LXXI/535/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2024 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice”
  ... w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Gminy Gierałtowice, zwane dalej "studium". ...... "studium" obejmuje następujące załączniki do ...... uchwały: 1) Tekst studium wraz z uzasadnieniem – stanowiący Załącznik ...... 1, 2) Rysunek studium w skali 1:10 000 – stanowiący Załącznik nr 2, ...... o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
  ... GMINY GIERAŁTOWICE o uchwaleniu  „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie przyjęcia „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • UCHWAŁA NR LXXI/535/2024 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice”
 • UCHWAŁA NR LXXI/535/2024 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice”
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 13.
  ... Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ......   NAZWA: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań skutkujących zmianą ustaleń ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 12.
  ... Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ...... na sposób rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań. ...
 • Zarządzenie nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
  ... uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków ...... PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU studium UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ...
 • WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STUDIUM LUB OBJĘCIU TERENU OBSZAREM REWITALIZACJI
  ... terenu w MPZP, przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
 • WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I/LUB WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM
  ... przestrzennego Gminy Gierałtowice lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... ustaleniami obowiązującego planu miejscowego/studium, gdyż wypisy i wyrysy wydaje się z ...... studium, który obowiązuje. ...... Plan/studium składa się z tekstu i rysunku. ...... uzyskać sam wyrys (fragment rysunku planu/studium), sam wypis (fragment tekstu planu/studium) ...
 • Studium uwarunkowań 2024
  ... studium uwarunkowań 2024       ...
 • Zarządzenie nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 28 września 2023 r. do 27 października 2023 r.
  ... rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków ...... PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU studium UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ...... rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu studium w wyniku wyłożenia projektu do publicznego ...
 • Projekt studium uwarunkowań
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
  ... do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... studium-uwarunkowan. ...... rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań odbędzie się 16 ...... prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium uwarunkowań. ...... Uwagi dotyczące projektu studium można składać do Wójta Gminy Gierałtowice z ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 –aneks nr 11.
  ...   Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ...... w zwiazku z odmową uzgodnienia projektu studium uwarunkowań przez Zarząd Województwa ...... w związku z odmową uzgodnienia projektu studium uwarunkowań przez Zarząd Województwa ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 10.
  ... Gierałtowice: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... przez zamawiającego: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...... planowania przestrzennego, zwanego dalej studium lub studium uwarunkowań- w pełnym zakresie ...... przeznaczeniu pomiędzy obecnie obowiązującym studium, a obowiązującymi planami miejscowymi oraz ...... oraz innych niezbędnych do uchwalenia studium; - analizy powyższe winne być wykonane w ...... prognozy oddziaływania na środowisko do studium, spełniającej wymagania określone ustawą z ...... uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium. ...... Opracowanie koncepcji studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... Sporządzenie projektu studium uwarunkowań (część tekstowa i graficzna). ...... uzgodnień (odpowiednia ilość kopii projektów studium w formie papierowej i/lub elektronicznej); ...... Przygotowanie studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...... do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, wraz ze sporządzeniem listy ...... projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium, wraz z wymaganymi załącznikami. ...... uzgodnienia lub negatywnego zaopiniowania studium, b) na skutek sposobu rozpatrzenia przez ...... Gierałtowice uwag wniesionych do projektu studium, c) na skutek stwierdzenia przez Radę Gminy ...... w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag ...... do projektu studium, d)na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego ...... stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie studium - w ramach zawartej umowy i ustalonego w ...... projektanta w obsłudze wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu (w formie dyżurów ...... Przekazanie Zamawiającemu projektu studium do uchwalenia wraz z załącznikami (część ...... i sposób kształtowania ustaleń projektu studium (w zakresie nienaruszającym obowiązujących ...... i ułatwienia późniejszego korzystania ze studium. ......   NAZWA: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera