Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
Znaleziono plików: 58 - zobacz wyniki.
Znaleziono stron: 433
 • Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.95.2024 z dnia 22.05.2024 r.
  ...   w sprawie:  ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ...... wysokości wadium oraz powołania Komisji przetargowej        ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Z A R Z Ą D Z A M § 1 Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   § 2 Powołać Komisję przetargową w składzie:   1. ...... Roboty 48a przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ...... Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ...... Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA przetargU   przetarg ustny nieograniczony na ...... Roboty 48a WARUNKI UCZESTNICTWA W przetargU Warunkiem uczestnictwa w przetargu ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po ...... przetargu. ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny ...... ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, ...... nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym ...... organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. ...... się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni ...... odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto ...... przez uczestnika przetargu. ...... Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z ...... przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości. ...... Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji ...... przetargowej przed otwarciem przetargu następujące ...... 2) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ...... majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... obojga małżonków na przetargu albo     - złożenie ...... czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie ...... osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno ...... uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu ...... w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie, b)   ...... przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu), c)  uchwały właściwego organu ...... Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. ...... Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić ...... Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z ...... O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  ...... przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników ...... przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca ...... w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. ...... Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę ...... na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice. ...... stanie istniejącym co oznacza, że uczestnik przetargu przystępując do udziału w procedurze ...... przetargowej ma świadomość i godzi się na ponoszenie ...... Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając ...... o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez ...... Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania ...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego Lublin, nr rej.SGL8JM9.
  ... o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ...... Gminy Gierałtowice zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ...... Data ogłoszenia przetargu: 29. ......   Mając na uwadze powyższe przetarg uważa się za zakończony wynikiem pozytywnym. ...
 • Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego Lublin, rok produkcji 2001, nr rej.SGL8JM9.
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedmiot ...... przetargu: Sprzedaż samochodu specjalnego Lublin, ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu. ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 06. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...
 • ZAKUP W PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GIERAŁTOWICE
  ... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. ...... powiat oraz na tablicy ogłoszeń o przetargach w budynku przy ul. ...... sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ...... która wpłaciła wadium i wygrała przetarg. ...... przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga ...... inną osobę do licytacji w przetargu należy legitymować się pełnomocnictwem. ...... Przystąpienie do przetargu Warunki uczestnictwa w przetargu: ...... i terminie, okazanie komisji przetargowej dokumentu umożliwiającego potwierdzenie ...... osoby obecnej na przetargu, okazanie pełnomocnictwa wydanego w  ...... dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o przetargu (w przypadku osoby prawnej), W ...... wygrania przetargu wpłacić na konto wskazane w protokole ...... przeprowadzonego przetargu pozostałą należność z tytułu nabycia ...... wynikająca z protokołu po przetargu zostanie pomniejszona o wpłacone ...... W przypadku niewygrania przetargu wadium podlega zwrotowi. ...... wynikające  z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu ...... o gospodarce nieruchomościami Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ...... przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o ...... przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z ...... przetargu do organu wykonawczego (Wójta) jednostki ...... terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność ...
 • ZAKUP W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GIERAŁTOWICE
  ... zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić w ściśle określonych ...... zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym może wystąpić podmiot spełniający jedną ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza wynik Drugiego przetargu na sprzedaż Mostu Wojskowego w 2023 r typ BLG-67
 • Gmina Gierałtowice ogłasza wynik Drugiego przetargu na sprzedaż Mostu Wojskowego w 2023 r typ SMT1.
 • Gmina Gierałtowice ogłasza DRUGI przetarg na sprzedaż Mostu Wojskiwego w 2023 r. typu BLG-67
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedmiot ...... przetargu: Sprzedaż mostu wojskowego TYPU BLG-67 ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu. ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 14. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza DRUGI przetarg na sprzedaż Mostu Wojskiwego w 2023 r. typu SMT1
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedmiot ...... przetargu: Sprzedaż mostu wojskowego TYPU SMT1 ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu. ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 14. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza wyniki przetargu sprzedaży Mostu Wojskowego w 2023 r. typu BLG-67
 • Gmina Gierałtowice ogłasza wyniki przetargu sprzedaży Mostu Wojskiwego w 2023 r. typu SMT1
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna ...... Gminy Gierałtowice zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna ...... Data ogłoszenia przetargu: 14. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż Mostu Wojskiwego w 2023 r. typu BLG-67
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedmiot ...... przetargu: Sprzedaż mostu wojskowego TYPU BLG-67 ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu. ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 01. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż Mostu Wojskiwego w 2023 r. typu SMT1
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedmiot ...... przetargu: Sprzedaż mostu wojskowego TYPU SMT1 ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu. ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 01. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna w 2023 r. pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia ...... terenie Gminy Gierałtowice Przedmiot przetargu: Sprzedaż drewna opałowego ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu, szacunek masy drewna okrągłego z ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 22. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w ...... bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera