Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: przetarg
znaleziono plików: 33 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 402

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 15.11.2022 r.
  ...   w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, ...... wysokości wadium oraz powołania Komisji przetargowej        ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... D Z A M   § 1 Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...... § 2 Powołać Komisję przetargową w składzie: 1. ...... Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż ...... Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości ......      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA przetargU   przetargi ustne nieograniczone ......     WARUNKI UCZESTNICTWA W przetargU   Warunkiem uczestnictwa w ...... przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po ...... przetargu. ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny ...... ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, ...... niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym ...... organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. ...... się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni ...... odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto ...... przez uczestnika przetargu. ...... Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z ...... przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości. ...... Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji ...... przetargowej przed otwarciem przetargu następujące ...... 2) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ...... majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... obojga małżonków na przetargu albo     - złożenie ...... czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie ...... osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno ...... uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu ...... w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie, b)   ...... przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu), c)  uchwały właściwego organu ...... Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. ...... Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić ...... Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z ...... O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  ...... przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników ...... przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca ...... w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. ...... Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę ...... na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice. ...... istniejącym i oznacza to, że uczestnik przetargu przystępując do udziału w procedurze ...... przetargowej ma świadomość i godzi się na ponoszenie ...... Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając ...... o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez ...... Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania ...
 • Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 20.09.2022 r.
  ... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   0 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   ------- ...... nieruchomości   przetarg zakończony wynikiem negatywnym ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   0 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   ------- ...... nieruchomości   przetarg zakończony wynikiem negatywnym ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   0 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   ------- ......     przetarg zakończony wynikiem negatywnym ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   1 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   202 000 ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   0 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   ------- ......     przetarg zakończony wynikiem negatywnym ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:       ...... Data i miejsce przeprowadzonego przetargu 20. ......   Rodzaj przetargu   I przetarg ustny ...... Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi ...... Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu   4 ...... Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu   0 ......   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /netto/   220 000 ...
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 25.10.2022 r.
  ...   w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych ...... wysokości wadium oraz powołania Komisji przetargowej        ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... D Z A M   § 1 Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...... § 2 Powołać Komisję przetargową w składzie: 1. ...... Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż ...... Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości ......      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA przetargU przetargi ustne nieograniczone na ......     WARUNKI UCZESTNICTWA W przetargU   Warunkiem uczestnictwa w ...... przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po ...... przetargu. ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny ...... ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, ...... nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym ...... organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. ...... się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni ...... odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto ...... przez uczestnika przetargu. ...... Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z ...... przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości. ...... Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji ...... przetargowej przed otwarciem przetargu następujące ...... 2) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ...... majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... obojga małżonków na przetargu albo     - złożenie ...... czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie ...... osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno ...... uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu ...... w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie, b)   ...... przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu), c)  uchwały właściwego organu ...... Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. ...... Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić ...... Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z ...... O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  ...... przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników ...... przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca ...... w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. ...... Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę ...... na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice. ...... Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając ...... o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez ...... Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 9.
  ... TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony SEKCJA IV: UDZIELENIE ...
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 27.09.2022 r.
  ...   w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych ...... wysokości wadium oraz powołania Komisji przetargowej        ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... D Z A M   § 1 Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...... § 2 Powołać Komisję przetargową w składzie: 1. ...... Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż ...... Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości ...... Gminy Gierałtowice   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA przetargU   przetargi ustne nieograniczone ......     WARUNKI UCZESTNICTWA W przetargU   Warunkiem uczestnictwa w ...... przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po ...... przetargu. ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny ...... ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, ...... nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym ...... organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. ...... się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni ...... odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto ...... przez uczestnika przetargu. ...... Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z ...... przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości. ...... Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji ...... przetargowej przed otwarciem przetargu następujące ...... 2) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ...... majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... obojga małżonków na przetargu albo     - złożenie ...... czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie ...... osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno ...... uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu ...... w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie, b)   ...... przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu), c)  uchwały właściwego organu ...... Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. ...... Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić ...... Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z ...... O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  ...... przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników ...... przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca ...... w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. ...... Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę ...... na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice. ...... Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając ...... o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez ...... Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania ...
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 20.09.2022 r.
  ...   w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych ...... wysokości wadium oraz powołania Komisji przetargowej        ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... D Z A M   § 1 Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ...... § 2 Powołać Komisję przetargową w składzie:   1. ...... Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż ...... Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości ...... Gminy Gierałtowice   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ......   TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA przetargU przetargi ustne nieograniczone na ......   WARUNKI UCZESTNICTWA W przetargU   Warunkiem uczestnictwa w ...... przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone po ...... przetargu. ...... Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny ...... ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy notarialnej, ...... nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym ...... organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. ...... się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni ...... odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto ...... przez uczestnika przetargu. ...... Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z ...... przetargu oraz stanem faktycznym nieruchomości. ...... Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji ...... przetargowej przed otwarciem przetargu następujące ...... 2) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim ...... majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... obojga małżonków na przetargu albo     - złożenie ...... czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie ...... osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:     - ...... wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu; do odpisu powinno ...... uprawnionych do reprezentacji uczestnika przetargu, że od daty wydania lub wydrukowania odpisu ...... w nim zawarte nie uległy zmianie i do dnia przetargu dane te nie ulegną zmianie, b)   ...... przez osobę przyjmującą zgłoszenie udziału w przetargu), c)  uchwały właściwego organu ...... Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. ...... Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić ...... Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z ...... O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  ...... przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników ...... przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca ...... w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. ...... Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę ...... na wskazanym w protokole z przeprowadzonego przetargu rachunku bankowym Gminy Gierałtowice. ...... Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny niezwłocznie podając ...... o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez ...... Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Planowania ...
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Częstochowie - ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Paniówki, gm. Gierałtowice, woj. śląskie. (CZE.WKUR.SGZ.4240.15.2022.MB.8)
  ... Ogłoszenie przetargu (CZE. ...... Częstochowie - ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości ...... powierzchni łącznej 1,4471 ha,   przetarg odbędzie się w siedzibie KOWR OT w ...... informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można zasięgnąć w Krajowym Ośrodku Wsparcia ...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... Gminy Gierałtowice zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna ...... Data ogłoszenia przetargu: 23. ...
 • Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia ...... Gierałtowice   Przedmiot przetargu: Sprzedaż drewna opałowego ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu, szacunek masy drewna drzew stojących z ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 04. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. ...
 • Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 24.06.2022 r.
  ...   Sprzedaż w drodze przetargu   224 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   239 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   203 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   203 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   207 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   195 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   176 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   199 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   188 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   180 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   181 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   180 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   191 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   181 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   180 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   182 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   156 000 zł ......   Sprzedaż w drodze przetargu   160 000 zł ...
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... Gierałtowice zawiadamia, iż przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia ...
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia drzew na terenie Gminy Gierałtowice
  ... Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z usunięcia ...... terenie Gminy Gierałtowice Przedmiot przetargu: Sprzedaż drewna opałowego ...... Na materiały przetargowe składają się: formularz oferty ...... projekt umowy, warunki przetargu, szacunek masy drewna drzew stojących z ...... Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ...... zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 24. ...... sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu ...... czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. ...
 • Gospodarka odpadami - pytania i odpowiedzi
  ... Firmę odbierającą odpady wybieramy w drodze przetargu, który jest jawny i ogłaszany w Dzienniku ...... Mimo tego, w rozstrzygniętym przetargu wpłynęła oferta tylko jednej firmy… Taka ...... Pilchowice, gdzie w dwóch poprzednich przetargach wpłynęła tylko 1 oferta. ...... też  czas, w jakim rozstrzygany jest przetarg. ...
 • Co wpływa na koszt odpadów?
  ... w naszej gminie, gdy kolejny rok z rzędu do przetargu startuje tylko jedna firma! ...
 • Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 8.
  ... TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony SEKCJA IV: UDZIELENIE ...

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera