Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185562-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest: dobudowa segmentu dydaktycznego /N1/czterokondygnacyjnego mieszczącego trzy pomieszczenia do nauki, trzy gabinety (gabinet pedagoga szkolnego, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki), powierzchnię komunikacyjną...
Termin składania ofert: 2013-05-20


PO/p-4/2013
Gierałtowice: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Numer ogłoszenia: 250134 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185562 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dobudowa segmentu dydaktycznego /N1/czterokondygnacyjnego mieszczącego trzy pomieszczenia do nauki, trzy gabinety (gabinet pedagoga szkolnego, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki), powierzchnię komunikacyjną i kotłownię gazową, zagospodarowanie terenu. Powierzchnia użytkowa segmentu N1 - około 309m2 Kubatura segmentu N1 - około 1527m3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi wykonanie następujących robót i dostaw: - roboty przygotowawcze i ziemne, - fundamenty i ściany oporowe, - ściany i stropy, - podłoża i posadzki, - konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu, - dostawa i montaż stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, - tynki, oblicowania i malowania ścian, - elewacje i roboty wykończeniowe zewnętrzne - wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja wodno-kanalizacyjna na działce, - instalacja grzewcza i technologia kotłowni, wentylacja mechaniczna, - wewnętrzna instalacja gazu, - instalacja gazowa na działce (doprowadzenie gazu do kotłowni w segmencie N1 z istniejącego przyłącza gazu w budynku istniejącym szkoły), - wewnętrzna instalacja elektryczna, - przełożenie linii kablowej oświetlenia terenu, - przebudowa drogi dojazdowej, - wykonanie chodników, - przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy projektu wykonawczego, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1, 45.33.30.00-0, 45.23.24.60-4, 45.11.12.40-2, 45.23.31.40-2, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe HYDROBUD sp. z o.o., ul. Inwalidzka 18, 41-506 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2568331,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1335503,68
  • Oferta z najniższą ceną: 1335503,68 / Oferta z najwyższą ceną: 1514566,58
  • Waluta: PLN.

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera