Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Gierałtowice

Zarządzenie Nr 0050.92.2013
 
Wójta Gminy Gierałtowice 
z dnia 10 czerwca 2013 r.
 
w  sprawie  odwołania  stanu  pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Gierałtowice
 
Na podstawie przepisów art. 31a, Ustawy z dnia z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym” (tekst jedn. Dz.U.  2013 poz. 594 z późn. zmianami)  
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
Odwołuję z dniem 10 czerwca 2013 r. od godz. 11.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Gierałtowice.
§ 2
Zobowiązuję Zespół Zarządzania Kryzysowego do niezwłocznego powiadomienia właściwych służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego o treści niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu głoszeniu w środkach  przekazu.
 
 
 
Zobacz oryginał:PDF3009_0001.pdf (57,21KB)
 
 
.
 
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera