Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gieraltowice.pl


PN/3/2013
Gierałtowice: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice

Numer ogłoszenia: 209240 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice Dokładny zakres przedmiotu umowy: Świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. W szczególności zamawiający będzie oczekiwał od wykonawcy: -sporządzanie opinii prawnych; -udzielanie porad prawnych; -udzielenie wyjaśnień co do obowiązujących przepisów prawa; -informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; -udział w negocjacjach i zastępstwo prawne; -analiza prawna dokumentów (w szczególności dokumentacji przetargowej, zarządzeń, postanowień, decyzji Wójta Gminy, projektów regulaminów, planów, programów, umów i porozumień oraz uchwał Rady Gminy) i ich parafowanie; -zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie; -składanie pozwów do sądu w terminie 20 dni od otrzymania informacji pisemnej wraz z kompletną dokumentacją sprawy od Zleceniodawcy; -składanie apelacji i skarg kasacyjnych do sądu, a zleceniodawcy ich odpisów; -obsługa prawna podczas sesji Rady Gminy Gierałtowice oraz posiedzeń jej komisji; -składanie Zamawiającemu za każdy m-c wykonanej usługi pisemnej informacji na temat wykonanych zadań i prowadzonych spraw, w terminie do końca danego miesiąca. Zakres rzeczowy świadczonej obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu Planowania Przestrzennego oraz Referatu Ochrony Środowiska, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta pomoc prawna przy prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8, 79.11.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie przez zgłaszanego radcę prawnego/adwokata uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata lub odpowiednich. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia polegających łącznie na: - wykonaniu przez zgłaszanego do wykonywania umowy radcę prawnego/adwokata, w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu przez okres minimum 6 - kolejnych miesięcy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego bieżącego doradztwa prawnego w zakresie planowania przestrzennego; - wykonaniu przez zgłaszanego radcę prawnego/adwokata w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu przez okres minimum 6 - kolejnych miesięcy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego bieżącego doradztwa prawnego w zakresie ochrony środowiska w tym przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach i odpadach; - wykonaniu przez zgłaszanego prawnego/adwokata w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na zastępstwie procesowym gminy w sprawach o zwrot - w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego - gminie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym przez wykonanie usługi rozumie się: przygotowanie pozwu zaakceptowanego przez zamawiającego tę usługę lub występowanie przed sądem w imieniu gminy jako jej bezpośredni pełnomocnik; uwzględnia się wyłącznie sprawy zakończone przynajmniej w I instancji sądowej; - wykonaniu przez zgłaszanego radcę prawnego/adwokata co najmniej 1 usługi polegającej na bieżącym doradztwie urzędowi miasta/gminy przy wdrażaniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn.zm.). Doświadczenie radcy prawnego/adwokata będzie uwzględniane niezależnie od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu, z tym zastrzeżeniem że wymagane doświadczenie powinien posiadać zgłoszony do wykonywania usługi radca prawny/adwokat, co wykonawca oświadczy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: - co najmniej 1 radcą prawnym/adwokatem posiadającym minimum 6 - letnie doświadczenie (jako radca prawny/adwokat) w bieżącej obsłudze urzędów miast/gmin z zastrzeżeniem, że to właśnie ten radca prawny/adwokat będzie realizować usługę; w przypadku zgłoszenia wykonywania usługi przez więcej niż jednego radcę prawnego/adwokata obowiązek posiadania minimum 6 - letniego doświadczenia dotyczy każdego z nich. Spełnienie warunku Wykonawca potwierdza własnym oświadczeniem oraz wskazaniem obsługiwanych przez siebie urzędów gmin/miast ze wskazaniem okresu wykonywania obsługi prawnej (załącznik do oferty - doświadczenie). Wykazywane doświadczenie zgłaszanego radcy prawnego/adwokata będzie uwzględniane niezależnie od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu, z tym zastrzeżeniem że wymagane doświadczenie powinien posiadać zgłoszony radca prawny/adwokat.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenia - 50

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gieraltowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (1,21MB)

PDFOgloszenie.pdf (446,18KB)

PDFZałączniki do SIWZ.pdf (480,17KB)

PDFUmowa.pdf (451,24KB)

DOCZałączniki do SIWZ.doc (86,00KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera