Wybór formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.85.2013 z dnia 27.05.2013r.

 

 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium

 

 

 

Na podstawie :

art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XIX/221/13 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Gierałtowice, oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

    Z A R Z Ą D Z A M

 

§ 1

Sprzedać w drodze I przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2004/46 o powierzchni 0.4214 ha, położoną w obrębie Paniówki przy ulicy Gliwickiej, stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

 

 § 2

Przetarg ogranicza się do osób i firm prowadzących placówki gastronomiczne.

 

§ 3

Ograniczenie przetargu uzasadnia się tworzeniem nowych miejsc pracy w branży określonej w § 2.

 

§ 4

Ustala się wadium do przetargu na nieruchomość opisaną w § 1 na kwotę – 8 000 zł

płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

 

§ 5

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

    Nr  0050.85.2013 z dnia 27.05.2013r.

 

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2004/46 o powierzchni 0.4214 ha, obręb Paniówki, karta mapy 5, użytek i klasa bonitacyjna ŁIV, nr jednostki rejestrowej G1046, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość w terenach:

rolnych- symbol w planie RP, usług i działalności gospodarczej- symbol w planie UDG/Kp,

oraz ulic dojazdowych – symbol w planie D1/2 o szerokości 10,0m w liniach rozgraniczających.

Cena wywoławcza: 74 800 zł

§  Wadium:  8 000 zł

Do wylicytowanej ceny w części budowlanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis nieruchomości: działka położona w Paniówkach w rejonie ulicy Gliwickiej, dojazd drogą wewnętrzną od ulicy Gliwickiej, brak uzbrojenia, kształt nieregularny, teren nierówny, opadający w stronę wschodnią, wzdłuż granicy południowej i zachodniej biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna a w pobliżu granicy wschodniej płynie potok.

 

Przetarg ogranicza się do osób i firm prowadzących placówki gastronomiczne.

Ograniczenie przetargu uzasadnia się tworzeniem nowych miejsc pracy w branży gastronomicznej.

Osoby i firmy, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do wpłacenia wadium, z podaniem tytułu wpłaty i złożenia zgłoszenia udziału w przetargu.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach w Orzesko Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018 najpóźniej do dnia 27 czerwca 2013r.

Zgłoszenie udziału należy złożyć do dnia 28 czerwca 2013r. w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48 do godz. 15.00, pokój 111.

Zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu   2 lipca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach (I piętro, tablica ogłoszeń).

Przed otwarciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osób prawnych reprezentowanych przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

Przetarg rozpocznie się w dniu 4 lipca 2013r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy Wójt Gminy Gierałtowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Osoba ustalona jako nabywca jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości  jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach, pokój 114 lub pod nr tel. 032 30 11 364.

 

Gierałtowice, dnia 27.05.2013r.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera