Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2012

 

                                                                                                                                              

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.84.2013

                                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                                              z dnia 23 maja 2013r.

                                                                                                                                    

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Gminy Gierałtowice za rok 2012

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

37.515.658,96

39.333.499,19

104,85

A1. Dochody bieżące

34.452.958,96

33.594.492,12

97,51

A2. Dochody majątkowe

3.062.700,00

5.739.007,07

187,38

B. Wydatki

41.992.754,96

39.697.268,59

94,53

B1. Wydatki bieżące

34.733.351,96

32.837.212,30

94,54

B2. Wydatki majątkowe

7.259.403,00

6.860.056,29

  94,50

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

-4.477.096,00

-363.769,40

x

D. Wymagalne zobowiązania

x

0,00

x

D1. Wymagalne zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

x

0,00

x

D2. Wymagalne zobowiązania uznane za bezsporne

x

0,00

x

 

 

 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

474.051,48

364.641,90

76,92

B. Wydatki

233.853,09

158.383,07

67,73

 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2012

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                          

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

6.300,00

281.659,67

 

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów,                                                   których gwarancje i poręczenia dotyczą

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie podmiotów

Poręczenie zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” w kwocie 22.821.898,70 zł na okres od 28.05.2010r.  do 31.05.2028r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2012

 

Gminna Biblioteka Publiczna – umorzenie – kwota 10.132,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Gminny Ośrodek Kultury – umorzenie – kwota 17.708,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Matysik Kazimierz – umorzenie – kwota 741,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Ośrodek Pomocy Społecznej – umorzenie – kwota 2.823,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Wojtów Janina i Andrzej – rozłożenie spłaty na raty

Wysoczański Piotr – rozłożenie spłaty na raty

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012

 

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1

2

3

KPE Nieruchomości SA

RSP „Przełom”

Bismor Franciszek

Błaszczyk Marek

Bonk Jadwiga

Chmiel Arkadiusz

Ciućka Jacek

Czapelka Andrzej

x

 

 

 

 

 

Gabor Karol

Gemander Henryk

Jojko Robert

Kłosek Ewelina

Konc Danuta

Kostka Grzegorz i Berta

Majewska Agata

Malcherek Michał

Malcherek Leon

Małecka Aleksandra

Matula Franciszek

 

 

Matysik Kazimierz

Nieradzik Eugeniusz

Organiściok Marek

Osuch Maria

Paszek Jerzy

Pilny Józef

Pilny Marcin

Połap Michał

Rajca Dorota

Szczepański Jarosław

Szolc Bernard

Szolc Konrad

Szołtysek Stanisław

Tomula Stefania

Troper Stanisław

Ullmann Ireneusz

Wałach Bogdan

Widuch Józef

Woźnica Grzegorz

Wuzik Katarzyna

Wuzik Piotr

Wysoczański Piotr

Zaremba Justyna

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera