Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy na przebudowę ul. K. Miarki od skrzyżowania z ul. Ks. Roboty do skrzyżowania z łącznikiem nr 3 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 123946-2013 z dnia 2013-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Karola Miarki od skrzyżowania z ul. ks. Roboty do skrzyżowania z łącznikiem nr 3 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami,...
Termin składania ofert: 2013-04-08


Gierałtowice: Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach
Numer ogłoszenia: 200452 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123946 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Karola Miarki od skrzyżowania z ul. ks. Roboty do skrzyżowania z łącznikiem nr 3 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową chodnika oraz wymianą wodociągu polegającą na przebudowie drogi ul. Karola Miarki w Gierałtowicach (dł. ok.796 mb, szer. 5,0 m) wraz z 3 łącznikami (dł.ok.363 mb, szer. 4,0 m) wraz z budową kanalizacji deszczowej (PVC) z przyłączami (fi 500 mm ok.186 mb, fi 400 mm ok.367 mb, fi 315 mm ok. 102 mb fi 200 mm ok.286 mb), budową chodnika (ok.1011 m2) i przebudową zjazdów (ok.579 m2) z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wymianą wodociągu (PE fi 160 mm ok.795 mb, fi 110 mm ok.370 mb, fi 90 mm ok. 15 mb, fi 63 mm ok. 43 mb, fi 40 mm ok. 440 mb, wykonanie przewiertów o długości ok.53 mb). Roboty obejmują m. in. wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjnych oraz drogowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.10-9, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3557689,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2021051,40
  • Oferta z najniższą ceną: 2021051,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2437268,65
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera