Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu
Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) gminy są zobowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:
•    poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
•    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo
Zgodnie z art. 3c ust. 1 ustawy gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
•    do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
•    do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
W związku z powyższym Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) informuje o osiągniętych przez gminę Gierałtowice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
w zestawieniu z poziomami do osiągnięcia w poszczególnych latach:
•    osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Poziom wymagany

10

12

14

16

18

20

30

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

11,6

25,2

20,7

25,75

20,3

23,0

34,1

•    osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Poziom wymagany

30

36

38

40

42

45

50

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

100

74,9

97,7

95,7

93,2

96,2

93,6

 

•    osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412)

 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]

Rok

2012 r.

16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dopuszczalny poziom

75

50

50

50

45

45

40

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

Ponadto działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Gierałtowice informuje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Poziom wymagany

14

16

18

20

30

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

45,5

59

33,6

28,5

42,7

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS

Górny Śląsk  Sp. z o.o.

127

146,8

24,1

70,1

50,1

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Poziom wymagany

38

40

42

45

50

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o

100

100

100

100

100

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

firma nie odbierała odpadów budowlanych

100

firma nie odbierała odpadów budowlanych

firma nie odbierała odpadów budowlanych

firma nie odbierała odpadów budowlanych

 

 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych

w 1995 r. [%]

Rok

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dopuszczalny poziom

50

50

45

45

40

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o

8,7

44,7

0

0

6,7

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

0

0

0

5,5

23,7

Pozostałe podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w roku 2018 nie świadczyły usług na terenie Gminy Gierałtowice.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera