Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informuje o osiągniętym przez gminę Gierałtowice wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w zestawieniu z poziomami do osiągnięcia w poszczególnych latach:

  • osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - wg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530)

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Poziom wymagany

20

25

35

45

55

56

57

58

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

35,43

39,1982

 

 

 

 

 

 

  • osiągnięty składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalny – zgodnie z art. 3b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]

Rok

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2028

2029

2034

2035

2036

Poziom wymagany

-

-

-

-

-

30

30

20

20

10

10

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

28,29

29,25

36,21

 

 

 

 

 

 

 

 

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412)

 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

2

87

Mimo braku określenia w 2021 r. dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w złożonym Sprawozdaniu wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 dokonano obliczeń z których wynika, iż niniejszy poziom za rok 2021 wyniósł 48,74 %, a za rok 2022 - 38,41%

Do 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem gminy było osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W poniższych tabelach przedstawiono osiągnięte w latach 2013 – 2020 poziomy.

  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom wymagany

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

11,6

25,2

20,7

25,75

20,3

23,0

34,1

43

56

  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez gminę Gierałtowice

100

74,9

97,7

95,7

93,2

96,2

93,6

95

88

Ponadto działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Wójt Gminy Gierałtowice informuje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w zestawieniu z poziomami do osiągnięcia w poszczególnych latach:

•  osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - wg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530)

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Poziom wymagany

20

25

35

45

55

56

57

58

Poziom osiągnięty

przez REMONDIS Gliwice
Sp. z o.o.

14

16,49

 

 

 

 

 

 

  • osiągnięty składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalny – zgodnie z art. 3b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]

Rok

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2028

2029

2034

2035

2036

Poziom wymagany

-

-

-

-

-

30

30

20

20

10

10

Poziom osiągnięty przez REMONDIS Gliwice Sp.
z o.o.

29

38

37,65

 

 

 

 

 

 

 

 

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412)

 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych

w 1995 r. [%]

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o

8,7

44,7

0

0

6,7

2

142

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

0

0

0

5,5

23,7

26

firma nie odbierała odpadów komunalnych

Mimo braku określenia w 2021 r. dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w złożonym Sprawozdaniu za rok 2021 firma  REMONDIS Gliwice
Sp. z o.o dokonała obliczeń z których wynika, iż niniejszy poziom za rok 2021 wyniósł 99 %, a za rok 2022 - 21,30 %.

Do 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem gminy było osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W poniższych tabelach przedstawiono osiągnięte w latach 2013 – 2020 poziomy.

  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom wymagany

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

45,5

59

33,6

28,5

42,7

41

50

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS

Górny Śląsk  Sp. z o.o.

127

146,8

24,1

70,1

50,1

41

firma nie odbierała odpadów komunalnych

  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom wymagany

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Gliwice Sp. z o.o

100

100

100

100

100

100

88

Poziom osiągnięty
przez REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

firma nie odbierała odpadów budowlanych

100

firma nie odbierała odpadów budowlanych

Poziom osiągnięty
przez MUSTANG Gliwice Sp. z o.o.

firma nie odbierała odpadów budowlanych

73

Pozostałe podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w roku 2021 i 2022 nie świadczyły usług na terenie Gminy Gierałtowice.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera