Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem i gazem ziemnym w pomieszczeniu obok kotłowni w budynku szkoły w Paniówkach wytwarzającego energię cieplną i elektryczną

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 56272-2013 z dnia 2013-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem i gazem ziemnym w pomieszczeniu obok kotłowni w budynku szkoły w Paniówkach wytwarzającego energię cieplną i elektryczną. Moc elektryczna agregatu...
Termin składania ofert: 2013-02-19


Gierałtowice: Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44
Numer ogłoszenia: 148890 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56272 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem i gazem ziemnym w pomieszczeniu obok kotłowni w budynku szkoły w Paniówkach wytwarzającego energię cieplną i elektryczną. Moc elektryczna agregatu 55kW, moc cieplna agregatu 88kW. Budowa linii kablowej niskiego napięcia i linii sterowniczych długości około 500mb. Wykonanie robót elektrycznych, budowlanych i instalacyjnych (instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepła technologicznego, instalacja gazu, instalacja wentylacji) koniecznych do prawidłowego funkcjonowania układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.30.00-0, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający informuje że zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wachelka INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego, 42-215 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1520228,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1694940,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1694940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2066400,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera