Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach przy ulicy Zwycięstwa 44.

Strona archiwalna

 

 

ISG .271.1.2.2013                                                                            

      Gierałtowice, dnia 05.04.2013r.

                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                     

                  dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44”,

Nr rej. PO/p-2/2013 wybrana została oferta złożona przez:

 

Wachelka INERGIS S.A.,

42-215 Częstochowa, 

ul. Kisielewskiego 18/28 B

 

Cena oferty brutto wynosi: 1 694 940,00 zł 

(słownie : jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Eco-therm sp. z o.o.,

99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179

82,02 pkt

Oferta nr 2

 

Ferox Energy Systems Sp. z o.o,

40-816 Katowice, ul. Pukowca 15

97,16 pkt

Oferta nr 3

Wachelka INERGIS S.A.,

42-215 Częstochowa,  ul. Kisielewskiego 18/28 B

100 pkt

Oferta nr 4

CAGEN sp. z o.o.,

62-023 Koninko, ul. Telewizyjna 3

90,44  pkt

Oferta nr 5

P.H.U. „PUCHAŁKA” Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4

90,54 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 11.04.2013r.

 

Kopia :
ISG a/a

Otrzymują:

1.Eco-therm sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179
2. Ferox Energy Systems Sp. z o.o, 40-816 Katowice, ul. Pukowca 15

3. Wachelka INERGIS S.A., 42-215 Częstochowa,  ul. Kisielewskiego 18/28 B

4. CAGEN sp. z o.o., 62-023 Koninko, ul. Telewizyjna 3
5. P.H.U. „PUCHAŁKA” Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera