Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Strona archiwalna

 

 

Gierałtowice: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 111134 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej obejmującej korzystanie z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym: transport energii elektrycznej siecią dystrybucji OSD w celu dostarczenia energii do miejsca dostarczenia, utrzymanie ciągłości dostarczenia energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia, utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Zawiłej 65 L, 30-390 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 334560,00
  • Oferta z najniższą ceną: 334560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 334560,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienia udzielono na podstawie art.67ust.1pkt3 -z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ww. art. usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę - Firmę TAURON. Firma TAURON jest właścicielem sieci na terenie Gminy Gierałtowice.

Kopia:
GK a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera