Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 273157-2012 z dnia 2012-12-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,...
Termin składania ofert: 2013-01-07


Gierałtowice: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego
Numer ogłoszenia: 102500 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273157 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 5. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 1450 tys. kWh. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej są przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 88 punktów poboru energii elektrycznej, dla których płatnikami faktur są następujące placówki i instytucje: 1/ Gmina Gierałtowice 2/ Gminna Biblioteka Publiczna 3/ Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 4/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 6/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach 7. Każdy z ww. płatników zawrze z Wykonawcą jedną umowę dotyczącą wszystkich należących do niego PPE. Płatnicy oczekują, że Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę rozliczeniową dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej należących do danego płatnika (szczegółowe rozliczenia poszczególnych PPE będą zawarte w załączniku do faktury). 8. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej, do których odnosi zamówienie: a) zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, b) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., Ul. Barlickiego 2, 44-186 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 475768,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 405930,14
  • Oferta z najniższą ceną: 405930,14 / Oferta z najwyższą ceną: 405930,14
  • Waluta: PLN.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera