Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 4389-2013 z dnia 2013-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu: remontu cząstkowego masą mineralno - bitumiczną nawierzchni dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice. Długość dróg gminnych w Gminie Gierałtowice wynosi 63km. Szacunkowa ilość...
Termin składania ofert: 2013-01-17


Gierałtowice: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 99422 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4389 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu: remontu cząstkowego masą mineralno - bitumiczną nawierzchni dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice. Długość dróg gminnych w Gminie Gierałtowice wynosi 63km. Szacunkowa ilość masy mineralno - bitumicznej przeznaczonej do wykonania przedmiotowego remontu cząstkowego wynosi 100 Mg (ton).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180637,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47785,50
  • Oferta z najniższą ceną: 47785,50 / Oferta z najwyższą ceną: 47785,50
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera