Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2013 roku.

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 47172-2013 z dnia 2013-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Gierałtowice w 2013 roku. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby...
Termin składania ofert: 2013-02-12


Gierałtowice: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 98988 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47172 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2013 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Gierałtowice w 2013 roku. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów. 3.Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A., Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 55114,45
  • Oferta z najniższą ceną: 55114,45 / Oferta z najwyższą ceną: 55114,45
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera