Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 531890-2012 z dnia 2012-12-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice. 2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu Podatków i...
Termin składania ofert: 2013-01-02


Gierałtowice: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 98438 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 531890 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice. 2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice. 3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) doradztwo prawne i opiniowanie dokumentów w zakresie wymiaru i windykacji podatków i opłat lokalnych w szczególności w ramach postępowań podatkowych oraz w toku ewentualnych kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółek Węglowych w zakresie opodatkowania budowli w wyrobiskach górniczych, b) reprezentowania Zleceniodawcy, przed właściwym sądem, w postępowaniu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Środowiska o odszkodowanie pieniężne za szkodę powstałą w majątku Zleceniodawcy na skutek przedawnienia należnej Gminie Gierałtowice od przedsiębiorcy - Kompanii Węglowej S.A. (następcy prawnego Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.) - opłaty eksploatacyjnej w 2001 roku w wyniku nieprawidłowego zarachowywania przez Ministra Środowiska wpłat czynionych przez przedsiębiorcę i wadliwego prowadzenia w tym zakresie postępowania, c) wykonywanie kompleksowych usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych. 4. Zamawiający wymaga, aby świadczenie obsługi prawnej odbywało się w siedzibie Zamawiającego w wymiarze czasowym do 10 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem obecności radcy prawnego w każdym tygodniu w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. 5. Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku. 6. Zamawiający zapewni w siedzibie pomieszczenie (miejsce) do prawidłowego wykonywania usługi, w tym dostęp do sieci Internet i drukarki...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.22.10.00-9, 79.11.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kancelaria Radców Prawnych Korczyński & Grochalski Spółka Partnerska, Górnicza 7, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 120000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera