Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 252699-2012 z dnia 2012-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice, która obejmuje dostawę węgla o następujących parametrach i w określonych ilościach : a) Węgiel kamienny 1) Orzech...
Termin składania ofert: 2012-12-07


Gierałtowice: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 97026 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252699 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice, która obejmuje dostawę węgla o następujących parametrach i w określonych ilościach : a) Węgiel kamienny 1) Orzech II (ok. 50 ton) -Zawartość siarki nie więcej niż 0,6 % -Zawartość popiołu nie więcej niż 5 % -Wartość opałowa nie mniej niż 28 000 kJ 2) Ekoret (ok. 140 ton) -Zawartość siarki nie więcej niż 0,6 % -Zawartość popiołu nie więcej niż 9 % -Wartość opałowa nie mniej niż 26 000 kJ b) Węgiel brunatny sortowany (ok. 20 ton) -granulacja 40 - 300 mm -wartość opałowa nie mniej niż 7600 KJ/kg -wilgotność naturalna nie więcej niż 58% -zawartość siarki nie więcej niż 0,83% -zawartość popiołu nie więcej niż 11% . Węgiel będzie dostarczany każdorazowo w ilościach od 2 do 10 ton do następujących obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice: 1. Budynek biurowy w Przyszowicach przy ul. K. Miarki 1, 2. Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach, ul. Dworska 31, 3. Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Mickiewicza 43, 4. Budynek OSP Przyszowice, ul. Szkolna 6, 5. Budynek LKS 35 Gierałtowice, ul. Stachury 1...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 09.11.21.00-8, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.W. ATEX sp. z o.o., Ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 165312,00
  • Oferta z najniższą ceną: 165312,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165312,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera