Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013.

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 244953-2012 z dnia 2012-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: Część I. Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół...
Termin składania ofert: 2012-11-28


Gierałtowice: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013
Numer ogłoszenia: 86916 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244953 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: Część I. Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4. 1.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły i przedszkola. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 2.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 3.Dzieci należy dowieźć rano na godzinę 8:00 i odebrać po zajęciach w godzinach od 14:00 do 15:00. 4. Przewóz dzieci będzie się odbywał każdorazowo w obecności opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego. 5.Dłgość trasy w jednym dniu wynosi 43 kilometrów. Część II. Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca. 1.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 2.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły lub ośrodka. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 3. Dowóz odbywać się będzie na 3 trasach. 4. Opiekuna na wszystkich 3 trasach zapewni Wykonawca 1. Trasa I : Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:30 w sołectwie Przyszowice, Paniówki, następnie przejazd do Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu ul. Wyciska 5. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się w godzinach od 14:00 do 15:00 wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci(analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy w jednym dniu wynosi 30 kilometrów. 2. Trasa II: Przez 5 dni w tygodniu dowóz rozpoczynał się będzie o godz. 7:45 w sołectwie Paniówki następnie przejazdu do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie , ul. Gliwicka 366 , powrót o godzinie 14:30. Przez trzy dni w tygodniu odbywał się będzie dodatkowy powrotny przewóz ucznia w godzinach od 11:30 do 13:30 w zależności od rozkładu zajęć w szkole. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci (analogicznie jak przewóz poranny). Długość trasy w jednym dniu wynosi : - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będzie jeden dowóz i jeden przywóz - 6.50 km. - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będą trzy przywozy -9.75 km. 3. Trasa III: Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:00 w Gierałtowicach do Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74. Odwożenie dziecka z powrotem, po zajęciach o godzinie 15:00 odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonego dziecka ( analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy przejazdu w jednym dniu wynosi 26 km. Dzienna suma kilometrów w jednym dniu przewozu wynosi w zależności od ilości wykonywanych kursów: 62,50 km. lub 65.75 km. Przewóz odbywał się będzie w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport Osobowy Sprzedaż Biletów Stanisław Dziekan, Ul. Jagiellońska 27/7, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24658,71
  • Oferta z najniższą ceną: 24658,71 / Oferta z najwyższą ceną: 24658,71
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno- Handlowe Transport Osobowy Andrzej Kostrz, Ul. Osiedle 18, 44-177 Chudów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 45990,00
  • Oferta z najniższą ceną: 45990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45990,00
  • Waluta: PLN.

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera