Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach

Strona archiwalna

 

 

PO/p-15/2012
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 250841-2012 z dnia 2012-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka...
Termin składania ofert: 2012-12-05


Gierałtowice: Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach
Numer ogłoszenia: 84608 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250841 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach przy ul. Polnej, działki nr 102/45 i 46. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 1)opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji 2)opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorys inwestorski ) budynku wraz z przyłączami do sieci wod.kan. , elektroenergetycznych i teletechnicznych, wjazdem na drogę publiczną, zagospodarowaniem terenu obejmującym drogę wewnętrzną, chodniki, miejsca parkingowe, zieleń i małą architekturę. 3)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 4)pozyskanie map do celów projektowych 5) uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, a w szczególności prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie stosownych pełnomocnictw Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OVO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewski, ul. Małopolska 2/4, 40-737 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 43050,00
  • Oferta z najniższą ceną: 43050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123000,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera