Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Szkoły Podstawowej w Chudowie

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231807-2012 z dnia 2012-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
3.1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym...
Termin składania ofert: 2012-11-08


Gierałtowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie
Numer ogłoszenia: 78236 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231807 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice 3.2. Zamówienie obejmuje: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie w ramach realizacji projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.3. Czas trwania jednej godziny zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych przewiduje się jako 45 minut pracy, natomiast czas trwania zajęć specjalistycznych, wymienionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487 z późn. zm.) - 60 minut pracy. Wszystkie zajęcia odbywać się będą poza podstawą programową. 3.4. Zajęcia będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Chudowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części Część 1. Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim: Zajęcia: 2 godziny lekcyjne- łącznie 90 min-1 raz w tygodniu. Łącznie: 84 godziny. Grupa- 14 os.; Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego poprzez aktywny udział beneficjentów jako aktorów w sztukach teatralnych. W efekcie zajęć założone jest przygotowanie i wystawienie przez uczestników przedstawienia. Uczestnicy w ramach zajęć obejrzą dwa spektakle profesjonalne w wybranych teatrach- zajęcia wyjazdowe. Część 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego 39 godzin doradztwa indywidualnego na tle grupy. 39 os.- każda po 1h (45min.), Uczestnicy zostaną zapoznani z równościowym podejściem do zatrudnienia i niestereotypowym postrzeganiem zawodów. W wyniku zajęć zostaną wytyczone ścieżki kariery dla każdego z uczestników. Przewidziano 2 wyjazdy do zakładów pracy podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktyczną stroną zatrudnienia w przedsiębiorstwie(2x39U.+ 3 opiek.). W zajęciach będą brały udział dzieci chętne do uczestnictwa z klas IV-VI. Część 3. Zajęcia socjoterapeutyczne - Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne.1 raz w miesiącu 2 godziny - łącznie 10 godzin dla każdej z 2 grup. Ogółem 20 godzin zajęć. W ramach zajęć przewidziane są wszelkie formy pracy korekcyjnej o charakterze socjoterapeutycznym, w tym: zajęcia grupowe, trening indywidualne na tle grupy, trening asertywności, radzenia sobie z emocjami, radzenie sobie z agresją. W wyniku zajęć 15 uczestników uzyska pomoc w radzeniu sobie w społecznym funkcjonowaniu Część 4. Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty tez potrafisz - ich podstawowym założeniem jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania nową technologią informatyczną i jej zastosowaniem w życiu codziennym. Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób, wprowadzą w zagadnienia grafiki komputerowej, przy użyciu nowocześniejszego oprogramowania i sprzętu dostępnego na rynku. Zamawiający informuje, że do zajęć zakupiono tablety i program graficzny CorelDRAW. Łączna ilość godzin zajęć komputerowych Ty też potrafisz wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 15 osób. Efektem zajęć będzie wykonanie przez uczestników samodzielnych prac graficznych w oparciu o nabyte umiejętności. Część 5. Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki, - zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności matematycznych. Na zajęciach uczniowie kształtują logiczne myślenie i rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poprzez gry zespołowe (np. szachy, UNO, gry planszowe) i układanki matematyczne ( np. Sudoku, Domino matematyczne) oraz składanie brył ( np. wykorzystanie przyrządów do demonstracji brył obrotowych, zestawy do tworzenia brył) . Łączna ilość godzin zajęć matematycznych Zostań mistrzem logiki wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 15 osób. W zajęciach będą brały udział dzieci uzdolnione, z najwyższymi ocenami, wskazane przez nauczycieli. 3.6. Wytyczne realizacji przedmiotu zamówienia: 1) w zakresie tworzenia harmonogramu realizacji zajęć Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad: a) zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, b) zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach nie mogą pokrywać się z godzinami lekcyjnymi uczniów danej grupy, zajęcia należy prowadzić po obowiązkowych lekcjach (lub przed ich rozpoczęciem) w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły; 2) Zajęcia będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem Część 1. Zajęcia teatralne- poniedziałek w godz. 14:45 do 16:15 Część 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego - poniedziałek od 8:00 do 9:00 dla indywidualnych beneficjentów z klas V i VI Część 3 Zajęcia z socjoterapii - wtorek 8:00 do 9:00 oraz czwartek 15:00 do 16:00 Część 4. Zajęcia komputerowe - poniedziałek 14:45 do 16:15 Część 5. Zajęcia Zostań mistrzem logiki - czwartek 15:00 do 16:30 3) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć bez możliwości zmiany terminów ich realizacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w oparciu o aneks do umowy tylko w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy. 5) Dyrektor przekaże Wykonawcy imienny wykaz dzieci biorących udział w zajęciach; 6) Do obowiązków Wykonawcy należy: a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu oraz zachowanie należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy jego realizacji, b) podejmowanie decyzji o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania aktywizujących metod nauczania, z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przygotowanie na ich podstawie programu prowadzonych zajęć. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki pracy, c) zapewnienie porządku w czasie trwania zajęć, i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i materialną za powierzone mienie. d) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć w tym w szczególności indywidualnych kart postępu ucznia, dzienników zajęć, list obecności oraz miesięczne przekazywanie tej dokumentacji w formie papierowej Dyrektorowi szkoły oraz Koordynatorowi Projektu, e) sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły, f) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), g) niezwłoczne udostępnienie dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi szkoły oraz organowi kontrolującemu, h) ewaluacja osiągnięć uczniów, tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiet (treść ankiet należy uzgodnić wcześniej z Dyrektorem szkoły) oraz testów wstępnych i końcowych, dokonanie zbiorczej analizy ankiet, i) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć i przekazywanie ich Koordynatorowi Projektu, w której prowadzone będą zajęcia, j) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. 3.7. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w szkole do prowadzenia zajęć, 2) nieodpłatnego udostępnienia sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszkę Sukiennik, Ul. Wolności 41a, 44-177 Chudów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5463,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6720,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6720,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia z doradztwa zawodowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalenę Weres -Gręzicką, Ul. Św. Barbary 14/38, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2536,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3120,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3120,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zajęcia socjoterapeutyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Welke-Beker, Ul. Gierałtowicka 1, 44-178 Przyszowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty tez potrafisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łukasza Nowak, Ul. Osiedle 1, 44-177 Chudów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5463,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6720,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6720,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Liliannę Łacheta, Ul. Paderewskiego 126, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5463,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6720,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6720,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Kopia:
ISG a/a

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera