Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyszowicach

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231831-2012 z dnia 2012-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
3.1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym...
Termin składania ofert: 2012-11-08


Gierałtowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach
Numer ogłoszenia: 78308 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231831 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice 3.2. Zamówienie obejmuje: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Przyszowicach w ramach realizacji projektu Twórczo w przyszłość.POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.3. Czas trwania jednej godziny zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych przewiduje się jako 45 minut pracy, natomiast czas trwania zajęć specjalistycznych, wymienionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487 z późn. zm.) - 60 minut pracy. Wszystkie zajęcia odbywać się będą poza podstawą programową. 3.4. Zajęcia będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Przyszowicach Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części Część 1. Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI. Zajęcia obejmujące 1 spotkanie w wymiarze 2 h dla każdej z czterech grup. Zakres zajęć obejmuje zajęcia warsztatowe oraz przeprowadzenie testów, na podstawie których zostanie ustalony profil zawodowy uczestnika. Część 2. Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 4 prelekcje z przedstawicielami różnych zawodów po 2 godziny każde poświęcone przekazaniu podstawowych informacji na temat specyfiki pracy w danym zawodzie oraz 4 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów po 2 godziny każde służące bliższemu zapoznaniu się uczestników ze specyfiką pracy w danej branży wraz z możliwością zadawania pytań. Część 3. Szkolny Ośrodek Kariery - utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery, w którym dzięki stałej obecności doradcy zawodowego młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ma szansę zdobywać wiedzę o rynku pracy i kształtować swoje umiejętności zawodowe i pozazawodowe na tyle skutecznie, aby konkurować o swoje miejsce w życiu zawodowym z innymi młodymi ludźmi. Ponadto Szkolny Ośrodek Kariery może służyć pomocą nie tylko uczniom konkretnej szkoły, ale także wszystkim zainteresowanym i potrzebującym pomocy w zdobyciu informacji dotyczących rozwoju osobistego i kształtowania umiejętności mogących zaprocentować zdobyciem czy utrzymaniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Przewidziane są 4 godziny pracy ośrodka w tygodniu w podziale na dwa dni po 2 godziny. Łącznie w projekcie przewiduje się 168 godzin pracy ośrodka. Część 4. Pomoc socjoterapeutyczna. Przewiduje się zajęcia grupowe dla 13 uczestników 1 raz w tygodniu po 2 godziny. . W ramach zajęć przewidziane są wszelkie formy pracy korekcyjnej o charakterze socjoterapeutycznym, w tym: zajęcia grupowe, trening indywidualne na tle grupy, trening asertywności, radzenia sobie z emocjami, radzenie sobie z agresją. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą konsultacje indywidualne - każdy uczestnik 1 spotkanie po 1 godzinie - razem 13 godzin Część 5. Pomoc logopedyczna - zajęcia grupowej terapii logopedycznej dla 2 grup, każda licząca 6 uczestników, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej grupy. Zajęcia mają na celu eliminowanie wad wymowy u uczestników przez różne formy zajęć logopedycznych i zabaw ortofonicznych 3.6. Wytyczne realizacji przedmiotu zamówienia: 1) w zakresie tworzenia harmonogramu realizacji zajęć Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad: a) zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, b) zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach nie mogą pokrywać się z godzinami lekcyjnymi uczniów danej grupy, zajęcia należy prowadzić po obowiązkowych lekcjach (lub przed ich rozpoczęciem) w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły; 2) Zajęcia będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem Część 1. Zajęcia poradnictwa zawodowego - poniedziałek w godz. 14:30 do 16:00 Część 2. Zajęcia poradnictwa zawodowego - spotkania z przedstawicielami zawodów- środa w godz. 14:30 do 16:00 Część 3. Szkolny Ośrodek Kariery - wtorek, czwartek w godz. 14:30 do 16:30 Część 4.Pomoc socjoterapeutyczna - środa od 14:30 do 16:30 Część 5. pomoc logopedyczna - czwartek 14:30 do 16:00 3) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć bez możliwości zmiany terminów ich realizacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w oparciu o aneks do umowy tylko w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy. 5) Dyrektor przekaże Wykonawcy imienny wykaz dzieci biorących udział w zajęciach; 6) Do obowiązków Wykonawcy należy: a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu oraz zachowanie należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy jego realizacji, b) podejmowanie decyzji o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania aktywizujących metod nauczania, z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przygotowanie na ich podstawie programu prowadzonych zajęć. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki pracy, c) zapewnienie porządku w czasie trwania zajęć, i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i materialną za powierzone mienie. d) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć w tym w szczególności indywidualnych kart postępu ucznia, dzienników zajęć, list obecności oraz miesięczne przekazywanie tej dokumentacji w formie papierowej Dyrektorowi szkoły oraz Koordynatorowi Projektu, e) sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły, f) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), g) niezwłoczne udostępnienie dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi szkoły oraz organowi kontrolującemu, h) ewaluacja osiągnięć uczniów, tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiet (treść ankiet należy uzgodnić wcześniej z Dyrektorem szkoły) oraz testów wstępnych i końcowych, dokonanie zbiorczej analizy ankiet, i) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć i przekazywanie ich Koordynatorowi Projektu, w której prowadzone będą zajęcia, j) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. 3.7. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w szkole do prowadzenia zajęć, 2) nieodpłatnego udostępnienia sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Szczerbetka, Ul. K. Wielkiego 8d/3, 44-194 Knurów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 640,00
 • Oferta z najniższą ceną: 640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 640,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Szczerbetka, Ul. K. Wielkiego 8d/3, 44-194 Knurów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1280,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1280,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Szkolny Ośrodek Kariery

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewę Szczerbetka, Ul. K. Wielkiego 8d/3, 44-194 Knurów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10926,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13440,00
 • Oferta z najniższą ceną: 13440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13440,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pomoc socjoterapeutyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Hołownia, Os. Sikorskiego 6d/1, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6308,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7760,00
 • Oferta z najniższą ceną: 7760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7760,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pomoc logopedyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Smolnik, Ul. Powstańców Śląskich 87, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10926,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13440,00
 • Oferta z najniższą ceną: 13440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13440,00
 • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera