Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013r.

Zarządzenie Nr 0050.21.13
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 21 lutego 2013r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Gierałtowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013r.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwały Nr XXV/187/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok , uchwały Nr XXVII/211/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
 
z a r z ą d z a m
 
1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, których realizacja odbędzie się w 2013r.
2. Regulamin otwartego konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera