Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice".

Strona archiwalna

 

 

      Gierałtowice, dnia 18.02.2013r

 

ISG.271.1.1.2013

                                           

Z A W I A D O M I E N I E                                                                                                             

 

                    

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”.

 

 

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”,

Nr rej. PO/p-1/2013 wybrana została oferta złożona przez:

 

 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

Gliwice 44-100, ul. Nad Bytomką 1

Cena oferty brutto wynosi: 47.785,50 zł 

(słownie : czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć zł 50 /100)

 

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

 

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALMIX

44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 109

92,50 pkt

Oferta nr 2

 

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

ul. Szwedzka 5

59,77 pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego DROGOPOL – ZW

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d

45,70 pkt

Oferta nr 4

GEOINVEST K. Gajdzik

44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 50

98,35  pkt

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

100,00 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 25.02.2013r.

 

 

Kopia :
ISG a/a

 

 

 

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALMIX, 44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 109

2. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego DROGOPOL – ZW, 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d

4. GEOINVEST K. Gajdzik, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 50

5. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera