Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach.

Strona archiwalna

 

 

               Gierałtowice, dnia 13.02.2013r

ISG.271.1.15.2012

                                                                                          

 

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Projekt budowlano-wykonawczy budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”,

Nr rej. PO/p-15/2012 wybrana została oferta złożona przez:

                            

OVO Grąbczewscy Architekci                                                     
Oskar Grąbczewski
40-737 Katowice
ul. Małopolska 2/4

 

Cena oferty brutto wynosi:  43 050,00 zł 

(słownie : czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt  zł 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

P.H.U. GRUPA 67                                                                            
Jan Szostek
43-140 Lędziny
ul. Wiosenna 22

35,00 pkt

Oferta nr 2

WASKO PROJEKT S.C.                                                                  
Pracownia Architektoniczna
Bartłomiej Skoczek, Bern. Bigaj – Skoczek
31-213 Kraków
ul. Bursztynowa5

35.35 pkt

Oferta nr 3

Pracownia Projektowa F11                                                                
dr inż. Marcin Furtak
31-521 Kraków
ul. Grochowska 6B

46,67 pkt

Oferta nr 4

BAUREN Renke Piotr                                                                       
44-200 Rybnik
ul. Świerklańska 12

41,18 pkt

Oferta nr 5

OVO Grąbczewscy Architekci                                                    
Oskar Grąbczewski
40-737 Katowice
ul. Małopolska 2/4

 

100 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż:  19.02.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

Kopia :
ISG a/a

 

 

 

 


Otrzymują:
1. P.H.U. GRUPA 67 , Jan Szostek, 43-140 Lędziny, ul. Wiosenna 22
2. WASKO PROJEKT S.C. Prac. Architekt., B. Skoczek, B. Bigaj – Skoczek, 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa5
3. Pracownia Projektowa F11 dr inż. Marcin Furtak, 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B
  (adres do korespondencji: 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7a)
4. BAUREN Renke Piotr   44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 12
5. OVO Grąbczewscy Architekci   Oskar Grąbczewski, 40-737 Katowice, ul. Małopolska 2/4

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera